Utskällt FVBK ska sva­ra upp Der­bydags mot för­ra sä­song­ens mäs­ta­re, Hyl­te/halm­stad. Fal­ken­bergs VBK be­hö­ver vi­sa upp en helt an­nan si­da än se­nast om man ska kun­na rå på den tip­pa­de se­ri­efa­vo­ri­ten.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MARTIN ÖRTEGREN 010-471 52 45 martin.or­te­gren@hn.se

Det var ord och inga vi­sor ef­ter för­lus­ten för­ra hel­gen mot Sol­len­tu­na från trä­na­ren P-A Sääfs håll. Han så­ga­de la­get vid fot­knö­lar­na.

– Han var miss­nöjd och in­ställ­ning­en var ka­ta­strof. Vi trod­de att det skul­le gå li­te enkla­re än vad det gjor­de i och med att det gick bra i pre­miä­ren. Att man är bätt­re än vad man egent­li­gen är. Det är livs­far­ligt att tän­ka så. Men det var skönt att få en väckar­kloc­ka, sä­ger Johan Gru­vaeus.

HAN ME­NAR ATT den unga trup­pen vi­sa­de sin oru­tin, men att man un­der de se­nas­te vec­kor­na har ta­git sto­ra steg i ut­veck­ling­en och kom­mer att fort­sät­ta gö­ra så framö­ver.

–I pre­miä­ren mot Ör­kel­ljunga kän­des det jät­te­bra. Se­dan mot Sol­len­tu­na gick det in­te alls som vi vil­le. Vi vak­na­de till i det tred­je se­tet och ha­de led­ning­en i fjär­de. Men de ha­de nå­gon bra ro­ta­tion och vi fick någ­ra dom­slut emot oss. Det var ab­so­lut ing­en ka­ta­stro­fal för­lust, men det hål­ler in­te att vak­na så sent.

Gru­vaeus tyc­ker att trup­pen har haft ett bra snack och gjort änd­ring­ar i trä­nings­upp­läg­get.

– Vi går och trä­nar på det vi ska bli bätt­re på, men vi mås­te bör­ja täv­la mot varand­ra på trä­ning och vi­sa glöd. Det har vi job­bat jät­te­myc­ket med un­der vec­kan, då vi har kört li­te mer mi­ni­spel och mat­cher mot varand­ra. Al­la vill vin­na, men det mås­te sy­nas.

ATT DRABBA SAM­MAN med lo­kal­kon­kur­ren­ten har han all­tid sett fram emot, än­da se­dan barns­ben.

– Det är all­tid kul att mö­ta Halm­stad. Än­da sen man var li­ten har man ve­tat om att det är ett hett der­by. De är guld­tip­pa­de i år igen, har kvar många spe­la­re från för­ra sä­song­en, har någ­ra nya till­skott som är minst li­ka bra som de som spe­la­de för­ra året. Det kom­mer att bli tufft, men vi ska gö­ra allt vi kan för att rub­ba dem. Vi mås­te få till bloc­kar­na och för­sva­ret. Kan vi få till den bi­ten och step­par upp ser­ve­s­pe­let tror jag att vi kom­mer kun­na stö­ra dem or­dent­ligt.

Bild: RO­BERT BO­MAN

SVAG INSTÄLLNING. Mot Sol­len­tu­na star­ta­de det unga la­get svagt. Nå­got som fick trä­na­ren P-A Sääf att se rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.