För Stafsinge

Hallands Nyheter - - Sport - SI­MON CARLS­SON si­mon.carls­son@hn.se 010-471 53 27

kri­gar myc­ket, sä­ger Tor­björn Johansson.

DET ÄR SVÅRT att in­te loc­kas av att tit­ta mot kval­run­da två. Skul­le Stafsinge gå seg­ran­de ur det här dub­bel­mö­tet kan det myc­ket väl bli ett lo­kal­der­by mot Ul­la­red i det sista steget.

– Klart att man kol­lar på det och just nu har ju Ul­la­red kval­plat­sen, sä­ger Johansson. Hur myc­ket loc­kar det med ett kval­der­by?

– Det ha­de vart en jäv­ligt ro­lig match, men sam­ti­digt li­te trå­kigt om det skul­le stå mel­lan oss två. Det är ju kul när det går bra för Fal­ken­bergs­la­gen.

Fak­tum är att 2015, när Ul­la­red kva­la­de sig upp till två­an, slogs de bå­da la­gen om sam­ma kval­plats.

– Vi kva­la­de ju nå­got år in­nan det men lyc­ka­des in­te lö­sa det, sä­ger Johansson.

LAGKAPTENEN EMIL BENGTS­SON är bort­rest och mis­sar förs­ta kval­mat­chen. Och det märks på många att sä­song­en va­rit lång.

– Vi har kun­nat vi­la li­te spe­la­re i de sista mat­cher­na. Jag har själv li­te pro­blem med ljums­kar­na, men nu får man in­te kän­na ef­ter läng­re. Vi­la kan vi gö­ra ef­ter kva­let, sä­ger ”Makrill” som in­te är nöjd med sin egen höst.

– I vå­ras stäm­de det bra, men jag har in­te kom­mit upp i den ni­vå som jag vill och kan un­der hösten. Men nu är det kval och då ska det stäm­ma.

HN li­ve­sän­der kval­mö­tet mel­lan Stafsinge och Lim­hamn/bun­ke­flo på vår sajt

med start 12.50. Dess­utom li­ve­sänds Hal­lands­der­byt i di­vi­sion två mel­lan Vinberg och Hal­mia. Mat­chen drar igång 13.30.

hn.se

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.