Mål­kung­en på jakt ef­ter tung mil­stol­pe

Hallands Nyheter - - Sport - MAT­TI­AS NILSSON

”Väl­digt ro­ligt att mö­ta ett lag man in­te kän­ner till så väl.”

Mat­ti­as Kongstad, 30, är mål­tju­ven som bör­ja­de sin in­ne­ban­dy­kar­riär sent. – Jag var hoc­key­spe­la­re fram till jag var 16 år, sä­ger han.

Kongstad gör sin fem­te sä­song i War­berg IC och för ett par om­gång­ar se­dan, i mat­chen mot Vis­by IBK, gjor­de han sitt 100:e mål för klub­ben, i al­la fall om man räk­nar in spel med War­berg IBF.

Men un­der sön­da­gen kan num­mer 100 med hu­vud­för­e­ning­en kom­ma.

– Två av må­len gjor­de jag väl i di­vi­sion 27 för tre sä­song­er se­dan när jag spe­la­de med gub­bar­na i IBF. Det var den mat­chen när Kim­mo (Es­ke­li­nen) slog po­äng­re­kord, sä­ger Kongstad som pre­cis är i färd med att häm­ta so­nen Hu­go.

MAT­TI­AS ÄR SÄL­JA­RE på Be­ma Kät­ting­mäs­ter. De till­ver­kar bland an­nat kät­ting­ar till last­bils­hjul.

– Snart är det väl sä­song, men in­te som i dag när det är 20 grader ute. Det är ju som­mar, sä­ger Kongstad.

Han går själv­klart för mål 200, men sä­ger är­ligt:

– Jag vet in­te om min kropp or­kar med fem sä­song­er till.

På sön­dag mö­ter War­berg Sträng­näs, ett topp­lag som pre­cis som Wic tog sig till Ssl-kval i fjol.

– Väl­digt ro­ligt att mö­ta ett lag man in­te kän­ner till så väl. Och de kän­ner in­te till oss så bra hel­ler. Det blir in­tres­sant att se var de står. Det är rätt skönt att in­te va­ra så in­satt i de­ras lag fak­tiskt.

War­berg har, lik­som Sträng­näs, in­lett med tre ra­ka seg­rar.

– En bra start, men jag tyc­ker att vi in­te gjort någ­ra jät­te­mat­cher än. Det finns mer att ta av.

So­nen Hu­go är li­te mer än ett år gam­mal och föl­jer med till hal­len när farsan spe­lar match.

– Och på var­je trä­ning ock­så! Vi får väl se. Jag ska för­sö­ka in­tro­du­ce­ra ho­nom i and­ra spor­ter ock­så, men boll är ro­ligt just nu. Han ska få tes­ta på det han vill.

Kongstad av­slö­jar att han bör­ja­de spe­la in­ne­ban­dy sent. Det var hoc­key, fot­boll och golf som gäll­de fram till 16 års ål­der in­nan han klev in på en trä­ning med Ding­le AIK. Har du haft nyt­ta av hoc­keyn i in­ne­ban­dyn?

– Ing­et som jag tän­ker på nu­för­ti­den. Jag bör­ja­de sent så det var väl bra att jag an­vänt en klub­ba. Att gå från fot­boll till in­ne­ban­dy ha­de va­rit en stör­re om­ställ­ning.

MAT­TI­AS KONGSTAD Wic-spe­la­re

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

Mat­ti­as Kongstad kan fi­ra hund­ra mål med War­berg IC på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.