Lindsey Vonn läg­ger av – av­sked i Åre

Hallands Nyheter - - Sport -

ALPINT: Al­pi­na VM i Åre blir den ame­ri­kans­ka ut­förså­ka­ren Lindsey Vonns sista mäs­ter­skap. 33-åring­en har be­stämt sig för att sä­song­en 2018–19 blir hen­nes sista – oav­sett om hon slår Inge­mar Sten­marks re­kord i an­tal världs­cup­seg­rar el­ler in­te.

– Om jag lyc­kas ta re­kor­det skul­le det va­ra en dröm som går i upp­fyl­lel­se. Om in­te så har jag än­då haft en otro­ligt fram­gångs­rik kar­riär. Jag är fort­fa­ran­de den kvinn­li­ga ski­då­ka­ren som vun­nit mest, sä­ger hon en­ligt NBC Sports.

Stjär­nans ti­di­ga­re tuf­fa ska­de­histo­rik, fram­för allt i knä­na, har bi­dra­git till be­slu­tet.

– Jag vill verk­li­gen kun­na va­ra ak­tiv när jag är äld­re, så jag mås­te tän­ka på fram­ti­den och in­te ba­ra va­ra så fo­ku­se­rad på det som finns pre­cis fram­för mig.

Vonn har 82 världs­cup­seg­rar och skug­gar Sten­marks re­kord på 86. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.