Wic vill spräc­ka se­ger­nol­lan i Värm­land

Hallands Nyheter - - Sport - MARTIN ÖRTEGREN 010-471 52 45 martin.or­te­gren@hn.se

Noll po­äng och match mot bot­ten­kon­kur­ren­ten Karl­stad. Wic är i stort be­hov av sä­song­ens förs­ta se­ger.

Den dyst­ra in­led­ning­en på sä­song­en för Wic hop­pas man vän­da på bor­ta­plan mot Karl­stad.

– Det är klart att det in­te är po­si­tivt med tre ra­ka för­lus­ter. Vis­sa de­lar i spe­let har fun­ge­rat och and­ra har in­te gjort det. Jag gil­la­de in­te hur vi tap­pa­de ener­gin i för­sva­ret se­nast. Det har vi pra­tat myc­ket om. Vi för­be­re­der oss för krig på lör­dag, sä­ger Mi­kael Nilsson, trä­na­re i Wic. Kän­ner ni av pres­sen att ni mås­te vin­na?

– In­te di­rekt, men vår pre­sta­tion och hur vi ger varand­ra ener­gi be­hö­ver va­ra bätt­re. Det tär när man för­lo­rar, men vi är med­vet­na om vad vi be­hö­ver bli bätt­re på. Det är fram­förallt du­ell­spe­let och kam­pen fram­för må­let.

Fa­cit från mat­cher­na mot Karl­stad de två se­nas­te sä­song­er­na är tre för­lus­ter (en i sud­den de­ath) och en se­ger i sud­den de­ath.

– KARL­STAD HAR ETT par rik­tigt vik­ti­ga spe­la­re som vi be­hö­ver se upp med. De har myc­ket rö­rel­se i spe­let. Det kom­mer va­ra en rik­tigt tuff match, sä­ger Nilsson, som in­te har Malin Ar­ne­son till­gäng­lig för mat­chen i Värm­land.

Bild: CARL SAN­DIN

TUFF BORTAMATCH. Wic har de två se­nas­te sä­song­er­na in­kas­se­rat ud­da­måls­för­lus­ter i bor­t­a­mö­tet med Karl­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.