Nyo­pe­re­ra­de Bur­mans­son tar det lugnt

Hallands Nyheter - - Sport - AN­DERS WALLIN/TT

Fre­eski­stjär­nan är be­redd på att re­hab­pe­ri­o­den kom­mer ha ”da­gar som su­ger”. Men kors­bandso­pe­re­ra­de Jen­nie-lee Bur­mans­son har lo­vat sig själv att skyn­da lång­samt. – Nu är det vik­ti­ga­re att kom­ma till­ba­ka, va­ra 100 pro­cent och in­te få nå­got bak­slag, sä­ger hon.

X Ga­mes i ja­nu­a­ri och VM i febru­a­ri är re­dan bort­ploc­ka­de från ka­len­dern.

Nu hand­lar Jen­nie-lee Bur­mans­sons till­va­ro i stäl­let om att gö­ra al­la små steg så bra som möj­ligt för att – för­hopp­nings­vis – kun­na stå på snö i slu­tet av sä­song­en.

EN AV PUNKTERNA på 16-åring­ens trä­nings­sche­ma hand­lar om att ha fo­ten i hög­lä­ge för att mins­ka svull­na­den i väns­ter knä.

– Det gick bra. De hit­ta­de en spric­ka på me­nis­ken ock­så, så de fix­a­de det ock­så, sä­ger Bur­mans­son som i tors­dags ope­re­ra­de kors­ban­det på Sop­hi­a­hem­met.

– Even­tu­ellt kan jag stå på snö i slu­tet av den här sä­song­en. Men det är ing­et som jag vill stres­sa med, jag vill mest fo­ku­se­ra på att knät ska bli hund­ra in­nan, så det blir att skyn­da lång­samt.

Hur gör du för att ta dig ige­nom det här?

– Det är ba­ra att ac­cep­te­ra att det har hänt. Det är in­te så kul men det gäl­ler att gö­ra allt för att kom­ma till­ba­ka, kom­ma till­ba­ka star­ka­re än ti­di­ga­re.

– Man får se till att för­sö­ka va­ra så po­si­tiv som möj­ligt, sam­ti­digt som man kom­mer ha då­li­ga dag och kän­na att det här in­te är så kul men det gäl­ler ba­ra att käm­pa.

Du är för­be­redd på tyng­re da­gar?

– Ja, man kan in­te tro nå­got an­nat. Det kom­mer va­ra da­gar som kom­mer att su­ga men se­dan kom­mer bra da­gar när man får stå på snö igen, så det kom­mer va­ra värt det.

Bur­mans­sons trä­nings­sche­ma vi­sar att hon re­dan nu kan in­le­da * Född: 12 ju­li 2002 i Tran­strand. * Bor: Malung. * Främs­ta me­ri­ter: To­tal­se­ger i slo­pe­sty­le­världs­cu­pen 2017–2018. Tre pall­pla­ce­ring­ar, varav en se­ger (Stu­bai), två andra­plat­ser (Font Ro­meu och Mam­moth Mountain), två tred­je­plat­ser (Car­dro­na och Sil­vapla­na). X Ga­mes: Guld i big air (Oslo, 2018), brons i slo­pe­sty­le (Aspen, 2018). OS 2018: Åt­ta i slo­pe­sty­le. * Ak­tu­ell: Har ny­li­gen ope­re­rat sin kors­bands­ska­da och har nu lång re­hab­pe­ri­od fram­för sig in­nan hon kan va­ra till­ba­ka.

re­hab­trä­ning­en – re­dan in­för ope­ra­tio­nen höll hon igång ge­nom att cyk­la – med mind­re, lät­ta öv­ning­ar.

– Det hand­lar om att vic­ka på fo­ten, lyf­ta li­te på den, tå­häv­ning­ar och så­dant. Det gäl­ler att hål­la igång be­net, se­dan får jag även stöd­ja på det så att musk­ler­na in­te bör­ja för­svin­na, sä­ger hon.

– Så långe det ba­ra in­te gör ont. Det var vad lä­kar­na sa­de, att när det bör­jar gö­ra ont ska jag slu­ta. När kan du bör­ja med tyng­re trä­ning?

– Jag har fått ett trä­nings­sche­ma med cir­ka­vec­kor, när man kan bör­ja med sa­ker. Det är de förs­ta vec­kor­na, jag tror det är två till sex, som man hål­ler på med enkla­re öv­ning­ar och se­dan steg­rar man.

JEN­NIE-LEE BUR­MANS­SON ska­da­de sig i bör­jan av sep­tem­ber, un­der and­ra trä­nings­da­gen in­för världs­cupp­re­miä­ren i Nya Ze­e­land.

– Jag skul­le kö­ra förs­ta hop­pet för da­gen och lan­da­de kort, cir­ka två me­ter, och det blev ett re­jält ”im­pact” och så var det där det gick sön­der, sä­ger hon.

Un­ge­fär en och en halv vec­ka se­na­re vi­sa­de mag­net­ka­me­ra­un­der­sök­ning­en i Stock­holm att ska­dan hand­la­de om kors­ban­det.

– Jag för­sök­te va­ra för­be­redd på det värs­ta och in­te tän­ka så po­si­tivt för att in­te bli mer led­sen. Det var min inställning, sä­ger hon.

– Nu kan det ba­ra gå fram­åt, bli bätt­re.

Bild: HANNA FRANZ N

SKYNDAR LÅNG­SAMT. Jen­nie-lee Bur­mans­son äg­nar sig åt re­hab.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.