Det gör skill­nad om vi gör skill­nad

BÖCKER: STEFAN EIN­HORN TROR ATT VI KAN FÖR­ÄND­RA VÄRL­DEN

Hallands Nyheter - - Kul­tur & Nö­je - UL­RI­KA AHLBERG 010-471 51 12 ul­ri­ka ahlberg@hn.se

kan bi­dra till en bätt­re värld. Men det är bråt­tom. Det finns många sce­na­ri­er som le­der oss mot un­der­gång­en: kli­mat­hot, krig med mass­för­stö­rel­se­va­pen, so­ci­al oro, svå­ra sjuk­do­mar…

mest rädd för pan­de­mi­er.

SJÄLV ÄR HAN

– Dessvär­re är vi il­la rus­ta­de för en världs­om­spän­nan­de epi­de­mi. Pro­ble­met med mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er är oer­hört all­var­ligt, spe­ci­ellt som det in­te ut­veck­las någ­ra nya an­ti­bi­o­ti­ka. Lä­ke­me­dels­bo­la­gen kanske in­te an­ser att det är lön­samt nog?

Stefan Ein­horn po­äng­te­rar att han in­te ger någ­ra fär­di­ga svar i Ål­der: Snart 63 år.

Bor: Lä­gen­het på Ös­ter­malm i Stock­holm.

Fa­milj: Fru och tre vux­na barn.

Gör: Över­läka­re vid Ra­di­um­hem­met i Stock­holm. Pro­fes­sor i mo­le­kylär onko­lo­gi vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. För­fat­ta­re och fö­re­lä­sa­re.

Ak­tu­ell: En av för­fat­tar­na vid En kväll för boken på Halm­stads te­a­ter den 8 no­vem­ber (eve­ne­mang­et är ut­sålt).

Ti­di­ga­re ut­giv­ning (i ur­val): En dold Gud, Den sjun­de da­gen, Kons­ten att va­ra snäll, Med­män­ni­skor, Vägar till vis­dom, De nya döds­syn­der­na, Äng­lar­nas svar samt Pap­pan. sin bok, ut­an blan­dar forsk­ning och fak­ta med ana­ly­ser och te­o­ri­er. Un­der den åter­kom­man­de ru­bri­ken ”En en­da män­ni­ska” lyf­ter han ock­så fram fö­re­dö­men – allt­i­från Caroline Ot­tos­son, som öpp­nat sitt hem för en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn, till De­nis Mukwe­ge, som ny­li­gen fick No­bels freds­pris för sitt ar­be­te för kvin­nor som ut­satts för sys­te­ma­tis­ka våld­täk­ter i krig.

– När gäl­ler att gö­ra skill­nad tar vi oss ing­en­stans med ba­ra tan­ken, här är det hand­ling­en som räk­nas, sä­ger Stefan, som dock me­nar att driv­kraf­ten är ovä­sent­lig i sam­man­hang­et. Han har inga pro­blem med de så kal­la­de ”god­hetsknar­kar­na”, de som gär­na ba­su­ne­rar ut allt fint de gör.

– Det kvit­tar ju för den som nås av hjäl­pen, el­ler hur? Och dess­utom, god­het fö­der god­het. Nu­me­ra vet vi att män­ni­skan har en funk­tion i hjär­nan som le­der till att vi nju­ter av att gö­ra go­da gär­ning­ar.

2005 gav Stefan Ein­horn ut ”Kons­ten att va­ra snäll” och har se­dan dess fått le­va med den stän­di­ga frå­gan: Hur god är du själv?

– Då bru­kar jag sva­ra att al­la

MEN DET GO­DA STÖTER på stän­di­ga bak­slag, och i febru­a­ri för­ra året la Stefan Ein­horn ut en film på Fa­ce­book, där han väd­jar till Do­nald Trump att läm­na sitt äm­be­te. Bud­ska­pet var, sam­man­fat­tat: ”Räds­la är vis­he­tens can­cer. Nu spri­der sig rädslan över värl­den och ett vet jag: ut­an vis­dom, inga över­le­va­re.” – Do­nald Trump är livs­far­lig, och jag skräms av de an­ti­de­mo­kra­tis­ka kraf­ter som får allt star­ka­re fäs­te i allt fler län­der. De rö­rel­ser­na har all­de­les för enk­la lös­ning­ar på kom­pli­ce­ra­de frå­gor, och på­fal­lan­de of­ta stäl­ler man grup­per mot varand­ra.

Av­slut­nings­vis tar Stefan Ein­horn upp den så kal­la­de do­me­dags­kloc­kan. 1947 ska­pa­de en grupp fors­ka­re ett mått på hur långt mänsk­lig­he­ten be­fann sig från en glo­bal ka­ta­strof ge­nom att il­lu­stre­ra det gra­fiskt med en kloc­ka. Ju närm­re tolvsla­get, desto stör­re risk för un­der­gång.

– 1953, un­der kal­la kri­get, var vi ba­ra två mi­nu­ter från tolv. Be­tyd­ligt mer hopp­fullt var det 1991, då var kloc­kan 17 mi­nu­ter i tolv. Nu är vi till­ba­ka till 23.58, sä­ger Stefan Ein­horn.

– Som sagt, det är bråt­tom. Men jag tror att vi kan fixa det – om vi hjälps åt.

Värl­den står och väger. Rätt ner i av­grun­den el­ler mot bätt­re ti­der? Stefan Ein­horn vet in­te vad han ska tro. Men han hop­pas. Och, fram­för allt – han vill att vi al­la ska dra vårt strå till den sto­ra stac­ken. Den 8 no­vem­ber kom­mer han till Halm­stad och En kväll för boken.

Bild: THRON ULLBERG

DUBB­LA ROLLER. Me­di­cin, na­tur­ve­ten­skap, fi­lo­so­fi och re­li­gi­on – Stefan Ein­horn har två yr­ken som kors­be­fruk­tar varand­ra. Och bå­de som lä­ka­re och för­fat­ta­re vill han gö­ra sitt för en bätt­re värld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.