Po­la­re på pop­tur­né ef­ter suc­cén i Mel­lo

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SARA ÖS­TER 010-471 51 23 kultur@hn.se

På sön­dag mö­ter Ben­ja­min Ingros­so och Fe­lix Sand­man publi­ken i Halm­stads te­a­ter. – Det är sjukt ro­ligt att va­ra på tur­né med sin bäs­ta po­la­re, be­rät­tar Ben­ja­min.

Det går bra nu för de unga popstjär­nor­na. Ef­ter en förstap­lats re­spek­ti­ve en andra­plats i Me­lo­di­festi­va­len, tar de nu Sve­ri­ge med storm.

– Det känns fruk­tans­värt kul att va­ra igång. Lä­ser man re­cen­sio­ner­na ser det ut som att vi får en väl­digt ro­lig höst, sä­ger Ben­ja­min in­nan Fe­lix tar vid:

– Man kan sä­ga att man får två ar­tis­ter för en bil­jett. Vi är su­per­tag­ga­de in­för spel­ning­en i Halm­stad!

Grab­bar­na föll för varand­ra re­dan som ti­o­å­ring­ar när de bå­da med­ver­ka­de i mu­si­ka­len ”Singing in the rain”. Där och då blev de­ras bro­man­ce ett fak­tum.

– Vi har hål­lit ihop se­dan dess. Med ti­den ham­na­de vi även på sam­ma skiv­bo­lag och var med i Mel­lo sam­ti­digt. Nu känns det skit­kul att stå på scen ihop, tyc­ker Ben­ja­min.

I SOM­RAS SLÄPP­TE du­on ”Tror du att han bryr sig”, en ny­ver­sion på svens­ka av Ingros­sos hit­låt ”Do you think about me”.

– Det var väl ef­ter det som vi be­stäm­de att vi vil­le kö­ra den här tur­nén till­sam­mans, sä­ger Fe­lix. Vad kan publi­ken för­vän­ta sig?

– Vi gör varsin kon­sert kan man sä­ga. Jag kör 45 mi­nu­ter och Fe­lix li­ka länge men se­dan kör vi även ihop, för­kla­rar Ben­ja­min.

Fe­lix Sand­man släpp­te två al­bum med pojk­ban­det FO&O (ti­di­ga­re The Fooo och The Fooo Con­spi­ra­cy) 2013–2017 och är nu ak­tu­ell med sin so­lo­de­but ”Emo­tions”.

– Det känns fan­tas­tiskt att få släp­pa sin egen mu­sik och vi­sa vem jag är, och vil­ken typ av mu­sik som jag vill job­ba med, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag har job­bat med ski­van un­der två år och den speg­lar mitt liv som har va­rit, och al­la käns­lor jag har haft. Li­vet har va­rit en berg- och dal­ba­na och många lå­tar hand­lar ock­så om olyck­lig kär­lek. Hur går det med kär­le­ken i dag då?

– Det går jät­te­bra, och det är su­per­här­ligt. Den här plat­tan har hjälpt mig att släp­pa det för­flut­na, li­te som te­ra­pi. Nu är jag lyck­lig!

ÄVEN BEN­JA­MIN Ingros­so är ak­tu­ell med ett färskt de­bu­tal­bum: ”Iden­ti­fi­ca­tion”.

– Jag har he­la ti­den ve­lat att ski­van ska bli så bra och per­son­lig som möj­ligt. Jag vill nå ut till al­la och vi­sa vil­ken typ av ar­tist jag är. Det har ta­git li­te tid, men det var det värt. Det ver­kar va­ra många som gil­lar den och det känns ju helt fan­tas­tiskt. Bå­de de­bu­tal­bum och er show har hyl­lats – ha­de ni för­vän­tat er den här re­spon­sen?

– Nej, det här är sjukt. Det är klart att vi ha­de hop­pats på att folk gil­lar det vi gör men vi ha­de in­te räk­nat med det här, sä­ger Ben­ja­min.

Och nu har Halm­stad­bor­na chan­sen att se kil­lar­na i sitt es­se.

– Vi lo­var att det blir rik­tigt bra. Det blir så myc­ket mer än ba­ra en show för örat, det blir mas­sor av häf­ti­ga lju­sef­fek­ter, av­slu­tar Ben­ja­min.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT

TILL HALM­STAD. Läs om kon­ser­ten med popstjär­nor­na och barn­domsvän­ner­na Fe­lix Sand­man (till väns­ter) och Ben­ja­min Ingros­so (som på bil­den vin­ner Me­lo­di­festi­va­len) på web­ben på sön­dag och i pap­pers­tid­ning­en på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.