Gam­malt fall ger ny spän­ning

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA NÄSLUND

BOKRECENSION

JØRN LIER HORST Kat­ha­ri­na­ko­den Över­sätt­ning: Caj­sa Mit­chell Wahl­ström & Widstrand

”Kat­ha­ri­na­ko­den” är den förs­ta boken i ny se­rie där för­fat­ta­rens po­pu­lä­re po­lis Wil­li­am Wis­ting tar sig an gam­la oupp­kla­ra­de fall. Ef­ter en kvin­nas för­svin­nan­de för snart 25 år se­dan har kom­mis­sa­ri­en bli­vit vän med hen­nes ma­ke, vil­ket är bå­de ett pro­blem och en för­del när fal­let ska åter­upp­tas.

Än mer kom­pli­ce­rat med rol­ler­na blir det när Wis­tings dot­ter Li­ne ska rap­por­te­ra om ut­veck­ling­en för tid­ning­en VG.

Som van­ligt är Lier Horst tro­vär­dig i sin skild­ring av bå­de po­lis­ar­be­tet och jour­na­li­sti­kens vill­kor; här finns myc­ket att lä­ra många and­ra dec­kar­för­fat­ta­re.

Histo­ri­en som sträc­ker sig över lång tid och två oli­ka fall är egent­li­gen gans­ka låg­mäld, men hål­ler lä­sa­ren i ett fast grepp he­la vägen. Spän­ning­en lig­ger främst i den ovis­sa vän­ska­pen som får tyst­na­den att vi­bre­ra mel­lan de två män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.