Avicii och Dra­ke har spe­lats mest

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SARA ULLBERG/TT

Dra­ke är den mest spe­la­de ar­tis­ten i värl­den på Spo­ti­fy de se­nas­te tio åren. Men ser man ba­ra till Sve­ri­ge är Avicii den all­ra po­pu­lä­ras­te ar­tis­ten.

Ström­nings­tjäns­ten Spo­ti­fy fi­rar ti­o­år­sju­bi­le­um i ok­to­ber och har i sam­band med det släppt ny sta­tistik över de lå­tar och ar­tis­ter som har spe­lats all­ra mest un­der det gång­na de­cen­ni­et.

I SVE­RI­GE ÄR det allt­så Tim ”Avicii” Bergling som har de högs­ta ström­nings­siff­ror­na mel­lan 2008 och 2018, tätt följd av Hå­kan Hell­ström, Kent och Ve­ro­ni­ca Mag­gio. Avicii, som tra­giskt av­led ti­di­ga­re i år, är ock­så den svens­ka ar­tist som har spe­lats mest ut­an­för lan­dets grän­ser.

Mest spe­lad glo­balt är dock Dra­ke, följd av Ed She­e­ran och Emi­nem. Den mest ström­ma­de kvinn­li­ga ar­tis­ten är Ri­han­na som ham­nar på en fem­te­plats.

VIL­KEN LÅT HAR Spo­ti­fy-an­vän­da­re över he­la värl­den ström­mat all­ra flest gång­er? In­te helt ovän­tat är det Ed She­e­ran som seg­rar i den ka­te­go­rin. Hans Shape of you top­par lis­tan me­dan Dra­ke får nöja sig med en andra­plats med One dan­ce.

She­e­ran kam­mar ock­så hem pris­buck­lan i al­bum­ka­te­go­rin. Hans ski­va Di­vi­de har spe­lats flest gång­er i värl­den, med Jus­tin Bie­bers Pur­po­se och Dra­kes Vi­ews på and­ra, re­spek­ti­ve tred­je plats.

Bild: BJÖRN LINDGREN

POPULÄR. Avicii är den ar­tist som har spe­lats mest i Sve­ri­ge på ström­nings­tjäns­ten Spo­ti­fy det se­nas­te de­cen­ni­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.