Da­ni­el John från Hyl­te är ny sång­a­re och front­fi­gur i al­bu­mak­tu­el­la hård­rocks­ban­det The Soul Ex­change.

Hallandsposten - - Sidan 1 - MARKO KORKEASALO 010-471 50 21 mk@hal­lands­pos­ten.se

”Me­lo­di­er och sång står i främs­ta rum­met”

DA­NI­EL JOHN

Da­ni­el John från Hyl­te är ny sång­a­re och front­fi­gur i al­bu­mak­tu­el­la hård­rocks­ban­det The Soul Ex­change. – Vi kanske in­te blir mil­jo­nä­rer, men vi ska för­hopp­nings­vis kun­na le­va på det­ta, sä­ger sång­a­ren.

Den­na vec­ka lan­se­rar The Soul Ex­change sitt nya al­bum ”Blood­bound” med en spel­ning och re­le­a­se­fest på Kra­ken i Stock­holm. Och det är i Stock­holm som sång­a­ren med ar­tist­nam­net Da­ni­el John har bott de se­nas­te 20 åren.

Da­ni­el John är upp­vux­en på en gård ut­an­för Torup. Han gick hög­sta­di­et i Hyl­te­bruk och gym­na­si­et i Halm­stad och un­der upp­väx­ten i Hal­land upp­träd­de han med fle­ra co­ver­band.

HP SKREV OM sång­a­ren re­dan i sep­tem­ber 2002. Då var han ak­tu­ell med sin de­but­sing­el och var på gång med ett so­lo­al­bum.

– Jag bör­ja­de som stu­di­o­mu­si­ker när jag flyt­ta­de upp till Stock­holm och job­ba­de mest med kör­sång. Sen ut­veck­la­des det till att det blev en del jobb som gi­tar­rist, sä­ger Da­ni­el John och be­rät­tar att han har tur­ne­rat som komp­mu­si­ker till ar­tis­ter som Mar­tin Svensson och The­re­se ”Dröm­hus” Grankvist.

NU ÄR ALLT­SÅ Da­ni­el John ak­tu­ell som sång­a­re i The Soul Ex­change. För nå­got år se­dan fick han kon­takt med ban­dets grun­da­re Hans von Bell ge­nom en mu­si­ker­si­da på Fa­ce­book. Da­ni­el John hop­pa­de från bör­jan in som de­mo­sång­a­re och fick se­dan frå­gan om han vil­le bli sång­a­re och front­fi­gur i ban­det.

The Soul Ex­change, som ha­de släppt ett al­bum in­nan Da­ni­el John kom med i ban­det, bör­ja­de vå­ren 2016 spe­la in det nya al­bu­met ”Blood­bound”. En förs­ta sing­el, ”Left be­hind”, släpp­tes i no­vem­ber för­ra året och med ett ame­ri­kanskt bo­lag i ryg­gen ska nu al­bu­met lan­se­ras på di­gi­ta­la mu­sik­platt­for­mar som Spo­ti­fy, App­le Mu­sic och Itu­nes. Al­bu­met har va­rit ute till för­sälj­ning i fy­sisk form se­dan i de­cem­ber för­ra året och ban­det har fått lovord från mu­sik­skri­ben­ter i fle­ra län­der.

MU­SI­KEN KAN BÄST be­skri­vas som me­lo­disk hård­rock, med in­flu­en­ser från band som Rain­bow och Whitesna­ke. Just Whitesna­kes David Co­ver­da­le är en sång­a­re som Da­ni­el John näm­ner som in­spi­ra­tions­käl­la.

– Me­lo­di­er och sång står i främs­ta rum­met, sä­ger Da­ni­el John om soun­det på ski­van ”Blood­bound”.

Ban­det för nu dis­kus­sio­ner med bok­nings­bo­lag och hop­pas på att kun­na kom­ma ut och spe­la li­ve till som­ma­ren.

– Tan­ken är att det ska hop­pa i gång så att vi kan job­ba hel­tid med att tur­ne­ra och spe­la in ski­vor. Vi kanske in­te blir mil­jo­nä­rer, men vi ska för­hopp­nings­vis kun­na le­va på det­ta, sä­ger Da­ni­el John.

– Om möj­lig­he­ten att kom­ma och spe­la i el­ler kring Hal­land skul­le dy­ka upp, så skul­le det såklart va­ra jät­te­kul.

Bild: KAMIL JANOWSKI

PÅ GÅNG. The Soul Ex­change släp­per i sam­ar­be­te med ett ame­ri­kanskt bo­lag ett nytt al­bum på di­gi­ta­la mu­sik­tjäns­ter.

Bild: KAMIL JANOWSKI

SAT­SAR. Da­ni­el John från Torup tar plats som ny sång­a­re i hård­sat­san­de The Soul Ex­change.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.