Fler FCK­spe­la­re till HBK

FOT­BOLL: HBK UT­VECK­LAR SAM­AR­BE­TET MED DEN DANS­KA STOR­KLUB­BEN

Hallandsposten - - Sidan 1 - Jan-owe wik­ström jow@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 61

Abou­ba­kar Kei­ta och Mads Ro­erslev Rasmus­sen från FC Kö­pen­hamn kan bli HBK:S sista bi­tar i lag­byg­get.

Bå­da star­ta­de ock­så mån­da­gens trä­nings­match när en Hbk-kom­bi­na­tion be­seg­ra­de Äng­el­holms FF med 3–1 (2–0) ef­ter mål av Gabri­el Gud­munds­son, Fredrik Ols­son och Alexander Bern­ts­son.

– Två vis­ser­li­gen unga spe­la­re, men fost­ra­de i en stor­klubbs mil­jö vil­ket in­ne­bär att de är väl­digt mog­na och spän­nan­de för sin ål­der, sä­ger Hbk-trä­na­ren Jan­ne Jöns­son som själv var på upp­takts­träf­fen i Uppsa­la och så­le­des över­lät coachan­det till Andreas Jan­ke­vics.

Ef­ter Mar­cus Mat­hi­sens ma­gis­ka höst och Jöns­sons vän­skap och go­da kon­tak­ter med Fck-trä­na­ren Stå­le Sol­bak­ken har den 184 cen­ti­me­ter långe Kei­ta länge fun­nits på Hb­k­led­ning­ens ra­dar. Men på grund av att han be­fun­nit sig på grän­sen till A-la­get har ett FCK, med ska­d­e­pro­blem, in­te ve­lat släp­pa ho­nom.

– Oli­ka om­stän­dig­he­ter som vi in­te har kun­nat rå­da över har gjort att det har dra­git ut på ti­den. Bland an­nat har ju FCK ve­lat an­vän­da Kei­ta i Eu­ro­pa Le­a­gue, vil­ket vi­sar på hans ka­pa­ci­tet och po­ten­ti­al, på­pe­kar Jan­ne.

DET ÄR OCK­SÅ Kei­ta som HBK är längst fram­me med och som är mest eta­ble­rad.

– Det finns ett öm­se­si­digt in­tres­se, ja, be­kräf­tar Jöns­son som be­skri­ver ivo­ri­a­nen som ”en stark boll­vin­na­re och fy­sisk spe­la­re som sam­ti­digt är en skick­lig pass­nings­spe­la­re”. Kei­ta själv be­kräf­tar in­tres­set: – Det är en bra klubb, jag gil­lar la­get och jag be­hö­ver spe­la li­ga­mat­cher, sä­ger han, hutt­ran­de ef­ter slut­sig­na­len i häll­reg­net och blås­ten på Halm­stad are­na.

Kei­ta spe­la­de in­ner­mitt­fäl­ta­re och slog en fin djupleds­pass­ning som led­de till Gud­munds­sons 1–0mål. Han var snabb trots sin längd och gjor­de en del bryt­ning­ar, men blev ock­så vid fle­ra till­fäl­len ifrån­ta­gen bol­len på­fal­lan­de en­kelt.

MADS RO­ERSLEV RASMUS­SEN gjor­de ett stör­re av­tryck på hö­ger­bac­ken. Svår­pas­se­rad, kvick och ett­rig gick han gär­na även på of­fen­si­ven och slog det hår­da, lå­ga in­lägg som led­de till Fredrik Ols­sons 2–0.

I hans fall är HBK dock än­nu in­te li­ka långt fram­me.

– Men jag har sett ho­nom ett an­tal mat­cher och det är en klok yt­ter­back som gär­na del­tar i of­fen­si­ven. Så där finns ock­så stor po­ten­ti­al och vi ska sät­ta oss ner på tis­dag för en dis­kus­sion, för­kla­rar Jan­ne.

Den 17-åri­ge dansken sö­ker ock­så ef­ter spel­tid:

– Det skul­le va­ra en bra möj­lig­het att få li­te mat­cher på se­ni­or­ni­vå. Det var en bra match i dag, la­get spe­la­de bra och tem­pot var myc­ket högt – som jag trod­de att det skul­le va­ra, sä­ger han.

Den ene star­ta­de mot Lud­go­rets och tog FC Kö­pen­hamn vi­da­re i Eu­ro­pa Le­a­gue. Den and­re till­hör den dans­ka stor­klub­bens störs­ta ta­lang­er. Nu ta­lar myc­ket för att den 19-åri­ge ivo­ri­ans­ke mitt­fäl­ta­ren Abou­ba­kar Kei­ta och den 17-åri­ge dans­ke yt­ter­bac­ken Mads Ro­erslev Rasmus­sen blir Halm­stads BK:S ef­ter­läng­ta­de för­stärk­ning­ar.

I BÅ­DA FAL­LEN skul­le det till en bör­jan hand­la om lån.

– Egent­li­gen är jag emot det, men här har vi eta­ble­rat ett ut­byte med en stor­klubb som kan ge­ne­re­ra myc­ket i fram­ti­den. Och då är lån en bra start. När vi bör­ja­de pra­ta om Mat­hi­sen var det ju från bör­jan ock­så ett lån... in­fli­kar Hbkträ­na­ren.

Sam­ti­digt ar­be­tar HBK på att nu för­länga kon­trak­tet med ja­pa­nen Ko­su­ke Ki­nos­hita från det ur­sprung­li­ga halv­å­ret till två år.

– Vi är väl­digt nöj­da med ho­nom, bå­de på och ut­an­för pla­nen, där han kom­mit bra in i grup­pen. Så han har be­vi­sat att han för­tjä­nar en för­läng­ning re­dan nu, sä­ger Hb­kord­fö­ran­den To­ny Karls­son.

”Två vis­ser­li­gen unga spe­la­re, men fost­ra­de i en stor­klubbs mil­jö vil­ket in­ne­bär att de är väl­digt mog­na och spän­nan­de för sin ål­der.”

JAN­NE JÖNS­SON Hbk-trä­na­re

Bild: LI­NA SALOMONSSON

NYA I HBK-TRÖ­JAN. Lå­ne­ak­tu­el­la mitt­fäl­ta­ren Abou­ba­kar Kei­ta (till väns­ter) och bac­ken Mads Ro­erslev Rasmus­sen från FC Kö­pen­hamn de­bu­te­ra­de för HBK i trä­nings­mat­chen mot Äng­el­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.