Att med höv­lig ton be­mö­ta me­nings­mot­stån­da­ren på ett sak­ligt vis är ett bra rät­te­snö­re.

Hallandsposten - - Sidan 1 - SO­FIA NERBRAND Ord­fö­ran­de för Bertil Ohli­nin­sti­tu­tet

Ota­li­ga är be­rät­tel­ser­na om det go­da och det on­da. De åter­finns i allt­i­från SVT:S jul­ka­len­der till Bi­beln. Star Wars, Sa­gan om ring­en, In­de­pen­dence Day och Har­ry Pot­ter till­hör vår tids po­pu­lär­kul­tu­rel­la ka­non. Den värld vi le­ver i har för­stås lju­sa och mör­ka in­slag, men den är in­te svart­vit. För­tryck, ter­ro­rism, våld mot kvin­nor och dik­ta­tur ex­i­ste­rar pa­ral­lellt med läng­re me­del­livs­längd, fär­re fat­ti­ga, fred och de­mo­kra­ti.

Många väl­jer dock att väl­ja att se en si­da – och stäl­la sig på de go­das si­da, vil­ken den nu är. De som tyc­ker an­norlun­da är on­da.

De stäm­ning­ar som Trump och Le Pen pis­kar upp är far­li­ga. Li­te svensk kon­flik­trädsla är in­te fel al­la gång­er.

OFÖRSONLIGHETEN VÄX­ER när man var­ken har för­må­gan el­ler av­sik­ten att se hur and­ra ser på sa­ken. Höjs gör även ton­lä­get, vil­ket in­te kan ha und­gått nå­gon i det of­fent­li­ga sam­ta­let. Sär­skilt frå­gor som rör mi­gra­tion och iden­ti­tet väc­ker myc­ket käns­lor.

I en re­la­tion där kär­le­ken är ovill­kor­lig, som den mel­lan barn och för­äld­rar, kan sto­ra bok­stä­ver an­vän­das ut­an att tilli­ten stu­kas. Men så för­hål­ler det sig in­te i ett sam­häl­le. Oschyss­ta på­hopp och re­na elak­he­ter skru­var i stäl­let upp kon­flik­ten mel­lan dem som ord­fäk­tas.

Många drar sig där­för un­dan helt för att und­vi­ka obe­ha­get och and­ra läg­ger i tyst­het sin röst på de po­li­ti­ker som de upp­fat­tar till­hör den go­da si­dan.

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump för ett krig bå­de mot me­di­er­na och in­sti­tu­tio­ner som dom­sto­lar­na. Han twitt­rar fre­ne­tiskt om hur jour­na­lis­ter är fol­kets fi­en­de främs­ta fi­en­de. I sin förs­ta bud­get, som Trump pre­sen­te­ra­de för­ra vec­kan, mins­kar han an­sla­gen till i stort sett al­la myn­dig­he­ter för­u­tom dem som ska skyd­da na­tio­nen från ytt­re hot.

I ett tal i Nashvil­le i för­ra vec­kan ond­gjor­de han sig över att en do­ma­re på Ha­waii stop­pat hans ex­e­ku­ti­va or­der om starkt be­grän­sad in­re­sa från sex mus­lims­ka län­der. Han av­slu­ta­de sitt an­fö­ran­de med or­den ”det är dags för oss att om­fam­na vårt äro­ful­la na­tio­nel­la öde”. Till publi­kens var­ma ap­plå­der, och hans kri­ti­kers dju­pa för­fä­ran. New York Ti­mes chefre­dak­tör me­nar att Do­nald Trump hål­ler på att ge­nom­fö­ra en re­vo­lu­tion där han spräng­er sön­der he­la sty­ret av lan­det.

Den frans­ka pre­si­dent­kan­di­da­ten Ma­ri­ne Le Pen öns­kar att ”vi ser slu­tet på en värld och en an­nan världs fö­del­se”. Ur det de­ka­den­ta väs­ter­länds­ka sam­häl­let, som släppt in allsköns män­ni­skor från and­ra län­der, ska en ren na­tion re­sa sig.

Det är en vill­fa­rel­se att he­la vårt sam­häl­le har bli­vit säm­re och be­hö­ver stö­pas om i grun­den. Gi­vet­vis ska man öp­pet och sak­ligt kun­na dis­ku­te­ra pro­blem som finns, vad de be­ror på och hur de kan lö­sas. Men hur vi ut­tryc­ker oss spe­lar roll. Ord kan le­da till mord. De stäm­ning­ar som Trump och Le Pen pis­kar upp är far­li­ga. Li­te svensk kon­flik­trädsla är in­te fel al­la gång­er.

ATT MED HÖV­LIG ton för­sö­ka be­mö­ta me­nings­mot­stån­da­rens bäs­ta ar­gu­ment på ett sak­ligt vis är ett bra rät­te­snö­re. Som kul­tur­skri­ben­ten Kristofer Ahl­ström på­pe­kar i en tänk­värd es­sä (DN 12/3) blir det till slut gans­ka kallt i rum­met om man he­la ti­den ren­sar luf­ten .

Bild: ALASTAIR GRANT

POLARISERINGEN. I allt stör­re ut­sträck­ning be­trak­tar vi vå­ra me­nings­mot­stån­da­re som on­da, här ge­stal­tad av Darth Va­der ur Star Wars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.