KLIPP

Hallandsposten - - Åsikter - Wi­dar An­ders­son i Folk­bla­det (ob S)

* De har i mät­ning­ar­na stöd av en fem­te­del av svens­kar­na och gör an­språk på att för­fo­ga över vå­ra ge­men­sam­ma skatte­me­del, sty­ra sko­la, vård och om­sorg. SD:S po­li­ti­ker upp­bär, lik­som fö­re­trä­da­re för al­la and­ra par­ti­er, of­fent­li­ga ar­vo­den. Där­för ska SD ock­så stå till svars här i dag. Den kri­ti­ken och gransk­ning­en mås­te upp­da­te­ras.

Gabri­el Ehr­ling i Da­lar­nas Tid­ning­ar (lib)

* Nå­got är helt klart fel när de fles­ta av oss vet mer om den ame­ri­kans­ka ur­sprungs­be­folk­ning­en än hem­lan­dets. Här mås­te skol­pla­nen änd­ras. Svens­ka kyr­kan gav så sent som för­ra året ut en vit­bok om de hi­sto­ris­ka re­la­tio­ner­na mel­lan kyr­kan och sa­mer­na. Men den svens­ka sta­ten har fort­fa­ran­de in­te or­dent­ligt gjort upp med de kränk­ning­ar och oförät­ter som man gjort sig skyl­dig till.

Jon­na Si­ma i Af­ton­bla­det (ob S)

* I in­ri­kes­po­li­ti­ken lyf­ter det dock in­te för Björ­klunds li­be­ra­ler. Att ta av­stånd från mo­de­ra­ter, sos­sar och sve­ri­ge­de­mo­kra­ter ger stor­man­de ap­plå­der på riksmö­tet i Väs­terås. Men sen då? Mel­lan ra­der­na sä­ger ju Björklund att han har gett upp tan­ken på att re­ge­ra Sve­ri­ge. Ris­ken är att han far iväg och om­vand­lar Li­be­ra­ler­na till ett slags bor­ger­ligt väns­ter­par­ti där ”san­ning­en” väger tyng­re än chan­sen att få nå­got vet­tigt gjort i kom­pro­mis­ser­nas arm­bryt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.