Tvek­sam sä­ker­het hos nät­dok­to­rer­na

HALM­STAD: Hur sä­ker är vår­den hos nät­dok­to­rer­na? Pa­ti­en­ten Ca­ro­li­ne be­rät­tar om hur hon fick ut ett nar­ko­tika­klas­sat lä­ke­me­del via mejl.

Hallandsposten - - Sidan 1 - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hal­lands­pos­ten.se

”Att man skri­ver ut re­cept en­ligt öns­ke­mål är helt för­kast­ligt”. GÖS­TA ELI­AS­SON, ord­fö­ran­de, SFAM Hal­land

När Ca­ro­li­ne in­te kun­de få tid hos sin vård­cen­tral upp­ma­na­des hon att i stäl­let be­sö­ka ”Min dok­tor” på nä­tet. Ett par tim­mar se­na­re kun­de hon häm­ta ut ett nar­ko­tika­klas­sat lä­ke­me­del på apo­te­ket. – Jag fick ald­rig pra­ta med nå­gon, ut­an skic­ka­de ba­ra ett for­mu­lär med symp­tom och öns­kad me­di­cin. Det kän­des som att jag di­a­gnos­ti­se­ra­de mig själv, sä­ger hon.

Som Hal­lands­pos­ten be­rät­ta­de i går­da­gens tid­ning så på­går en dis­kus­sion kring kost­na­der­na för läkar­be­sök på web­ben och hur de drab­bar de oli­ka lands­ting­en. Re­gi­on Hal­land har till och med feb­ru­a­ri be­ta­lat 1,3 mil­jo­ner kro­nor till Min dok­tor och Kry.

PA­RAL­LELLT HAR DET ock­så blos­sat upp en de­batt kring kva­li­te­ten på den vård som webb­dok­to­rer­na ger.

– Det här är ett nytt fe­no­men och en mark­nad för kom­mer­si­el­la ak­tö­rer. Att man ex­em­pel­vis skri­ver ut re­cept en­ligt öns­ke­mål är helt för­kast­ligt. Det är många pa­ti­en­ter som vill ha sa­ker som de in­te be­hö­ver el­ler som in­te är lämp­li­ga, sä­ger Gös­ta Eli­as­son, all­män­lä­ka­re och ord­fö­ran­de i Svensk för­e­ning för all­män­me­di­cin, SFAM, i Hal­land.

I EN DE­BATTAR­TI­KEL i Da­gens Ny­he­ter rik­tar SFAM:S riksord­fö­ran­de och ord­fö­ran­den i Di­strikts­lä­kar­för­e­ning­en skarp kri­tik mot nät­läkar­bo­la­gen. De me­nar att det finns ”en anings­lös för­tjus­ning över ny tek­nik” och ifrå­ga­sät­ter att bo­la­gen fi­nan­sie­ras med skatte­me­del, som ”drä­ne­rar en re­dan un­der­fi­nan­si­e­rad pri­mär­vård”. Lä­kar­för­e­ning­ar­na häv­dar ock­så att det finns bris­tan­de kom­pe­tens hos nät­lä­kar­na och att man in­te föl­jer de re­kom­men­da­tio­ner som finns, bland an­nat när det gäl­ler för­skriv­ning av an­ti­bi­o­ti­ka.

”Be­hand­ling med an­ti­bi­o­ti­ka för­ut­sät­ter en fy­sisk un­der­sök­ning av pa­ti­en­ten. Det räc­ker in­te med en bild på sval­get från en mo­bil­ka­me­ra som stöd för di­a­gnos”, kon­sta­te­rar de.

Pa­ti­en­ten Ca­ro­li­ne, som vill va­ra ano­nym, re­a­ge­ra­de själv på att hon in­te blev upp­ringd el­ler fick ha ett vi­de­o­sam­tal med ”Min dok­tor”, ut­an att kon­tak­ten för­des via mejl.

– Det fanns möj­lig­het att skic­ka med en bild så jag fo­to­gra­fe­ra­de mitt svalg med mo­bi­len, men den bil­den kan in­te ha va­rit till nå­gon stör­re hjälp, sä­ger hon.

Ca­ro­li­ne fö­reslog själv den mor­fin­ba­se­ra­de host­me­di­ci­nen Co­cil­la­na-ety­fin, och fick svar via mejl om att hon kun­de häm­ta ut den på när­mas­te apo­tek. I lä­ke­me­dels­da­ta­ba­sen Fass be­skrivs den dock som nar­ko­tika­klas­sad, be­ro­en­de­fram­kal­lan­de och följs av rå­det ”iakt­tag störs­ta för­sik­tig­het vid för­skriv­ning av det­ta lä­ke­me­del”.

– Den är ju re­cept­be­lagd av en an­led­ning och det finns sä­kert de som miss­bru­kar möj­lig­he­ten att få ut den, sä­ger Ca­ro­li­ne.

MIN DOKTORS KONKURRENT Kry upp­ger till Hal­lands­pos­ten att de all­tid har en vi­de­o­kon­sul­ta­tion med pa­ti­en­ten och in­for­ma­tions­che­fen Ce­ci­lia Ga­va­tin för­kla­rar var­för:

– När man en­dast an­vän­der text­kom­mu­ni­ka­tion så finns myc­ket utrymme för miss­tolk­ning­ar. Att lä­ka­ren får möj­lig­het att se pa­ti­en­ten, hö­ra ton­lä­ge och stäl­la di­rek­ta följd­frå­gor är oer­hört vik­tigt för att stäl­la rätt di­a­gnos och sät­ta in kor­rekt be­hand­ling, sä­ger hon.

Se­dan i som­ras har Re­gi­on Hal­land dock ett sär­skilt sam­ar­be­te med Min dok­tor som in­ne­bär att vård­cen­tra­ler­na, i lämp­li­ga fall, hän­vi­sar till dem för att av­las­ta den eg­na verk­sam­he­ten. Sam­ar­be­tet är ett pi­lot­pro­jekt och på­går till den 31 mars.

GÖS­TA ELI­AS­SON PÅ SFAM Hal­land po­äng­te­rar att han in­te ge­ne­rellt dö­mer ut möj­lig­he­ten att träf­fa en lä­ka­re via nä­tet, men att tek­ni­ken be­hö­ver an­vän­das på rätt sätt:

– För dem som har svårt att ta sig till en vård­cen­tral, ex­em­pel­vis i gles­byg­den, är det sä­kert ett för­träff­ligt kom­ple­ment. Jag kan ock­så se and­ra an­vänd­nings­om­rå­den, som upp­följ­ning och koll av pric­kar. Vi har in­te haft nå­gon di­a­log kring det­ta i Re­gi­on Hal­land, men jag skul­le gär­na se att det bil­da­des en ar­bets­grupp där vi all­män­lä­ka­re fick bi­dra med den pro­fes­sio­nel­la de­len. Vi be­hö­ver ge­men­samt tän­ka till kring hur vi ska an­vän­da den nya tek­ni­ken, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.