Ung­do­mar ska­pa­de egen fes­ti­val

Hallandsposten - - Halmstad - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hal­lands­pos­ten.se

Tall Ships Ra­ces-ar­ran­gö­rer­na har haft många må­na­der på sig att för­be­re­da fes­ti­va­len. En grupp ny­an­län­da ung­do­mar tog chan­sen att vid tre till­fäl­len för­be­re­da si­na eg­na fes­ti­va­ler.

Ung­do­mar­na i pro­jek­tet är al­la ny­an­län­da. Många av dem bör­ja­de stu­de­ra­de t språk­för­be­re­dan­de pro­gram­met på Sann ar p s gym­na­si­ets å sent som i hös­tas. Där för­var Tall Ships Ra­ces-pro­jek­tet väl­digt väl­kom­met.

De de­la­des in i fy­ra grup­per och skul­le pla­ne­ra hur det skul­le se ut om de fick star­ta sin all­de­les egen fes­ti­val.

– Många av dem är in­te helt va­na vid vad en ci­ty­fes­ti­val är, så det har va­rit väl­digt lä­ro­rikt. Men de har verk­li­gen ta­git sig an pro­jek­tet pro­fes­sio­nellt, sä­ger John-wil­helm Pahlm, Cap­tain of Youth In­flu­ence på kul­tur­för­valt­ning­en.

I går fick de re­do­vi­sa si­na fär­di­ga fes­ti­val­pla­ner för de öv­ri­ga del­ta­gar­na, men även för pro­jekt­led­ning­en för Tall Ships Ra­ces.

I UPP­DRA­GET INGICK bland an­nat att man skul­le pla­ce­ra ut tre sce­ner, be­stäm­ma vil­ka ar­tis­ter som skul­le upp­trä­da, be­stäm­ma plat­ser för par­ke­ring och var ma­ten skul­le fin­nas.

Och de ha­de ut­fört upp­gif­ten på bäs­ta möj­li­ga sätt. För­sla­gen om vil­ka ar­tis­ter som skul­le spe­la var allt från brit­tis­ka popstjär­nan Ade­le till svens­ke Emil Jen­sen och Eu­ro­pe.

AND­RA VAN­LIGT fö­re­kom­man­de för­slag var sto­ra mäng­der fyr­ver­ke­ri­er och in­slag av vat­ten­pi­por.

– Det här är ett jät­te­bra till­fäl­le för dem att få job­ba med språ­ket li­te mer på rik­tigt. I bör­jan gick de ut och gjor­de re­se­arch hos ele­ver som de in­te kän­de. Sam­ti­digt ger det en möj­lig­het att kom­ma ut och job­ba än­nu mer i prak­ti­ken, sä­ger Ida Jo­hans­son, ele­ver­nas men­tor på Sann ar p s gym­na­si­et.

Sam­ar­be­tet mel­lan sko­lan och Tall Ships Ra­ces in­ne­bär dels att pro­jekt­led­ning­en kan ta till sig de­ras idéer och kanske im­ple­men­te­ra i det rik­ti­ga pro­jek­tet. Dess­utom er­bjuds al­la del­ta­gar­na en möj­lig­het att va­ra med och vo­lon­tär­ar­be­ta un­der fes­ti­va­len.

Bild: JARI VÄLITALO

SISTA FÖRBEREDELSER. Se­ba Eseid, Asem Ha­tem Sou­ai­dan och Nebras Al Sha­ref går ige­nom de sista bi­tar­na av sitt pro­jekt med hjälp av Jo­han­na Go­metz, stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.