Hov­rät­ten änd­rar in­te grann­dom

Hallandsposten - - Halmstad - JAN STOHR

Den se­nas­te do­men i Halm­stads märk­li­gas­te grann­bråk för­änd­ras knappt av hov­rät­tens pröv­ning. Den 74-åri­ga kvin­nan som stör grann­ska­pet be­fanns skyl­dig på al­la punk­ter, men fick ska­de­stån­den en smu­la lind­ra­de.

Kvin­nan döm­des i no­vem­ber 2016 för över­trä­del­se av kon­takt­för­bud och ofre­dan­de till skydds­till­syn med en sär­skild fö­re­skrift att föl­ja fri­vår­dens åt­gärds­pro­gram. Do­men ba­se­ras på ett mång­å­rigt grann­bråk, som fort­fa­ran­de re­sul­te­rar i an­mäl­ning­ar mot hen­ne.

Kvin­nan döms för att hon på oli­ka sätt ofre­dar si­na gran­nar. Den ut­drag­na histo­ri­en tog sin bör­jan i en för­föl­jel­se av när­mas­te gran­nen, som hann av­li­da in­nan kvin­nan döm­des. Bland an­kla­gel­ser­na mot hen­ne finns bland an­nat att hon sjung­an­de ut­tryck­te sin gläd­je, så­väl när man­nen häm­ta­des med am­bu­lans som när fa­mil­jen åk­te på be­grav­ning­en.

Hov­rät­ten fast­stäl­ler tings­rät­tens dom i an­svars­de­len och kor­ri­ge­rar att den rät­te­li­gen ska om­fat­ta 13 till­fäl­len som hon över­trätt kon­takt­för­bud och 12 ofre­dan­den. Be­slu­tet in­ne­bär ock­så att ska­de­stån­det in­te be­räk­nas på var­je en­skild över­trä­del­se, ut­an att det för tre mål­sä­gan­de i stäl­let blir ett sam­man­räk­nat be­lopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.