Nya träd plan­te­ras i Tylösand

Hallandsposten - - Halmstad - BENJAMIN TROFF

Nu ska gröns­kan upp­da­te­ras i Tylösand. Med start i går bör­ja­de Halm­stads kom­mun plan­te­ra 56 nya träd längs med Tylö­hus­vä­gen och Tju­va­håls­vä­gen.

Plan­te­ring­ar­na är en aning ny­ska­pan­de. I stäl­let för att plan­te­ra på det klas­sis­ka vi­set, med sam­ma trädslag längs he­la vägen, kom­mer man va­ri­e­ra och plan­te­ra fle­ra oli­ka ar­ter.

På Tylö­hus­vä­gen plan­te­rar man amb­ra- och tul­panträd. Längs Tju­va­håls­vä­gen plan­te­ras ek, tall och al.

”När vi pla­ne­rar för nya träd är art­va­let en av de vik­ti­gas­te fak­to­rer­na för fram­gång. Vi vill ha träd som trivs bra på plat­sen bå­de i dag och om 50 år”, sä­ger Pa­trik Ce­der­leuf, land­skaps­in­gen­jör på tek­nikoch fri­tids­för­valt­ning­en, i ett press­med­de­lan­de.

De för­ra trä­den var in­te så livs­kraf­ti­ga och fick in­te den ut­veck­ling man öns­kat, så nu har jor­den re­no­ve­rats med nya jord­bäd­dar.

”När du har rätt växt på rätt plats blir det in­te ba­ra fi­na­re, ut­an det blir of­tast ock­så bil­li­ga­re att skö­ta”, sä­ger Pa­trik Ce­der­leuf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.