Ny rek­tor lo­var att bli mer syn­lig

HALM­STAD: På Linné uni­ver­si­te­tet kri­ti­se­ra­des Step­hen Hwang för att in­te lyss­na på de an­ställ­da, men på Högskolan lo­var han änd­ring.

Hallandsposten - - Sidan 1 - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hal­lands­pos­ten.se

Step­hen Wang ha­de för­mod­li­gen in­te bli­vit rek­tor för Högskolan i Halm­stad om in­te and­ra världs­kri­get bru­tit ut 1939. – Det känns skönt att kom­ma till ett lä­ro­sä­te som in­te står in­för en mas­sa sto­ra för­änd­ring­ar, sä­ger han på sin förs­ta ar­bets­dag.

– Ställ inga svå­ra frå­gor om Halm­stad, jag kan in­te så myc­ket än­nu, men jag gil­lar det jag sett hit­tills, sä­ger Step­hen Hwang när vi möts på 21:a vå­ning­en i Tra­de Cen­ter.

– Ef­tersom jag kän­ner mi­na bå­da fö­re­trä­da­re på rek­tors­pos­ten vet jag i al­la fall hur myc­ket de re­dan gjort för att ut­veck­la Högskolan.

KARIN STARRIN, SOM är ord­fö­ran­de i hög­sko­le­sty­rel­sen, fyl­ler på:

– Högskolan har ge­nom­gått sto­ra för­änd­ring­ar de se­nas­te åren, men nu har sty­rel­sen va­rit tyd­lig med att den närms­ta fram­ti­den ska va­ra en tid av kon­so­li­de­ring – där allt nytt mås­te få sät­ta sig, sä­ger hon. Hur känns det att kom­ma hit från ett uni­ver­si­tet, som är tre gång­er så stort som Högskolan i Halm­stad?

– Det ska bli ro­ligt att job­ba på ett mind­re lä­ro­sä­te med kor­ta­re be­sluts­vä­gar och där det är lät­ta­re att träf­fa al­la. Man ska be­ja­ka att man är en li­ten hög­sko­la och in­te för­sö­ka bli ett Lund i mi­ni­a­tyr, sä­ger Hwang.

Un­der Romu­lo En­marks tid som rek­tor ex­pan­de­ra­de Högskolan re­jält, bå­de rent fy­siskt och till an­ta­let stu­den­ter. När han slu­ta­de 2010 ha­de Halm­stad nä­ra 15 000 stu­den­ter, vil­ket var 6 000 om­räk­nat till hel­tid på års­ba­sis.

Un­der Mi­kael Alex­an­ders­son tid som rek­tor har Högskolan sku­rit ner på lo­ka­ly­tor­na samt på an­ta­let ut­bild­nings­pro­gram och kur­ser. När han slu­ta­de 2016 ha­de Halm­stad un­der 10 000 stu­den­ter, vil­ket var 5 000 om­räk­nat till helårs­stu­den­ter på hel­tid. Vil­ken är din vi­sion in­för din rek­tors­pe­ri­od: ska Högskolan i Halm­stad ex­pan­de­ra el­ler krym­pa?

– Så­dant styrs myc­ket av re­ge­ring­ens ra­mar, så det är svårt att sä­ga. Det finns ing­et egen­vär­de i att växa, men ge­nom att vi vi­sar vad Högskolan kan ham­nar kanske en del av sta­tens sats­ning­ar hos oss.

HUR VAR DÅ kopp­ling­en till and­ra världs­kri­get, som nämn­des i in­led­ning­en?

Jo, ge­nom Step­hen Hwangs far – Hwang Tsu-yü – som ur­sprung­li­gen var ma­te­ma­ti­ker från Ki­na. 1939 stu­de­ra­de han vid Lon­dons uni­ver­si­tet och be­sök­te Sve­ri­ge just när kri­get bröt ut i sep­tem­ber – och då blev han kvar.

I SVE­RI­GE BLEV Step­hen Hwangs far bland an­nat känd för de böc­ker om ki­ne­sisk kul­tur han gav ut till­sam­mans med Alf Hen­rik­son.

– Slum­pens vägar är out­grund­li­ga, sä­ger Step­hen Hwang och skrat­tar.

Bild: RO­GER LARS­SON

LE­DER HÖGSKOLAN I SEX ÅR. Step­hen Hwang har någ­ra stor­mi­ga år bakom sig som rek­tor när Väx­jö uni­ver­si­tet och Högskolan i Kal­mar slogs sam­man. ”Det är skönt att de sto­ra för­änd­ring­ar­na re­dan är kla­ra i Halm­stad”, sä­ger han på sin förs­ta ar­bets­dag.

Bild: RO­GER LARS­SON

LO­VAR BÄTTRING. ”På Lin­néu­ni­ver­si­te­tet fick jag de­la min tid mel­lan Väx­jö och Kal­mar. Här i Halm­stad, där allt är sam­lat, ska det bli lät­ta­re att hin­na sy­nas ute i verk­sam­he­ten”, sä­ger Step­hen Hwang apro­på den fack­li­ga kri­ti­ken mot att med­ar­be­tar­na in­te känt sig del­ak­ti­ga.

NÖJD ORD­FÖ­RAN­DE. ”Det är stort för Högskolan att ha vår nye rek­tor på plats”, sä­ger Karin Starrin till Step­hen Hwang och po­äng­te­rar att det är vik­tigt att vi­sa upp kva­li­tet för att få fler första­hands­sö­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.