Vab­ban­det slog re­kord i feb­ru­a­ri

2017 har fått en riv­start vad gäl­ler an­ta­let vab­ban­de för­äld­rar. Sam­ti­digt väl­jer allt fler att ”vob­ba” när bar­nen är sju­ka. Hälf­ten av al­la för­äld­rar tar fak­tiskt in­te ut en en­da vabb­dag.

Hallandsposten - - Sidan 1 - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hal­lands­pos­ten.se

Feb­ru­a­ri kal­las ibland ”vabru­a­ri”, ef­tersom det är den må­nad då flest för­äld­rar är hem­ma för vård av sjukt barn. Årets feb­ru­a­ri har dess­utom sla­git lo­kalt re­kord i Halm­stad. Drygt 3000 Halm­stad för­äld­rar fick då till­sam­mans 7,5 mil­jo­ner kro­nor i er­sätt­ning från För­säk­rings­kas­san.

– Vi kan se att vab­ban­det ökar nå­got i he­la lan­det och att man ock­så tar ut fler da­gar per barn. Se­dan kan vi ba­ra spe­ku­le­ra i vad det be­ror på, sä­ger Niklas Löf­gren, som är fa­mil­je­ek­o­no­misk ta­les­per­son på För­säk­rings­kas­san.

Spe­ku­la­tio­ner­na hand­lar om allt från låg ar­bets­lös­he­ten, det vill sä­ga att fler för­äld­rar har ett jobb att ta le­digt från, till att det bli­vit be­tyd­ligt enkla­re att an­sö­ka om er­sätt­ning. Fram till 2013 kräv­des ex­em­pel­vis ett skrift­ligt från­va­ro­in­tyg från bar­nets för­sko­la och an­sö­kan gjor­des på pap­pers­blan­ket­ter. Idag kan an­mä­lan fix­as ge­nom någ­ra knapp­tryck på mo­bil­te­le­fo­nen.

SAM­TI­DIGT SOM VAB­BAN­DET ökar häv­dar bland an­nat fack­för­bun­det Uni­o­nen att allt fler väl­jer att ”vob­ba” i stäl­let, det vill sä­ga job­bar hemifrån när bar­net är sjukt. En­ligt en un­der­sök­ning som de lå­tit ge­nom­fö­ra har drygt sju av tio pri­va­tan­ställ­da tjäns­te­män vob­bat i stäl­let för att vab­ba. Sam­ti­digt skul­le fy­ra av tio helst slip­pa och drygt var ti­on­de upp­le­ver vob­ban­det som ett krav från ar­bets­gi­va­ren.

– Vob­bar man så är det för­stås vik­tigt att man hål­ler isär vad ar­bets­gi­va­ren ska be­ta­la och vad För­säk­rings­kas­san ska er­sät­ta. Det går bra att vab­ba en del av da­gen och lå­ta ar­bets­gi­va­ren be­ta­la den tid man job­bar, sä­ger Niklas Löf­gren.

Av en­kä­ten här in­till fram­går att det finns de­la­de käns­lor kring vob­ban­de bland Halm­stad­för­äld­rar. Någ­ra tyc­ker att det är ett bra sätt att slip­pa kom­ma ef­ter på job­bet, and­ra att man bör hål­la isär jobb och fa­milj.

LIK­SOM I ÖV­RI­GA ri­ket är Halm­stad­bor­na hyf­sat jäm­ställ­da när det gäl­ler att vab­ba, åt­minsto­ne om man tit­tar på hur många som ta­git le­digt nå­gon gång. Ser man där­e­mot till an­ta­let da­gar som ta­gits ut så står kvin­nor­na för mer­par­ten, drygt 60 pro­cent.

De Halm­stad­för­äld­rar som vab­bar gör det i ge­nom­snitt sju hel­da­gar per barn och år, vil­ket är nå­got läg­re än riks­snit­tet. Ett in­tres­sant fak­tum är att det finns en gans­ka stor an­del barn, där ing­en av för­äld­rar­na vab­bar. 2010 gäll­de det­ta för 40 pro­cent av barn mel­lan två och fem år och 50 pro­cent av barn mel­lan sex och tolv år.

NIKLAS LÖFSTRÖM OCH hans kol­le­ger på För­säk­rings­kas­sans ana­lys­av­del­ning fun­de­ra­de på vad det­ta be­ror på och ge­nom­för­de 2013 en stu­die. Den vi­sa­de att drygt 40 pro­cent av des­sa för­äld­rar re­dan var hem­ma av en an­nan an­led­ning, som för­äld­ra­le­dig­het med små­sys­kon el­ler sjuk­skriv­ning. För öv­ri­ga an­de­len var tre grup­per över­re­pre­sen­te­ra­de – män med höga in­koms­ter, egen­fö­re­ta­ga­re och ut­lands­föd­da kvin­nor.

– I des­sa grup­per kan det fin­nas ett un­derut­nytt­jan­de av för­äld­ra­för­säk­ring­en. An­nars har ju de­bat­ten mer hand­lat om fusk och miss­bruk, kon­sta­te­rar Niklas Löf­gren. Ja, hur är det egent­li­gen med fus­kan­det?

– Det är svårt att ve­ta hur myc­ket för­säk­ring­en miss­bru­kas, men vi har ut­veck­lat mer ef­fek­ti­va kon­troll­me­to­der och gör in­te ba­ra slump­mäs­si­ga kontroller, ut­an mer sta­tis­tis­ka ris­kur­val. Det har lett till fler po­li­san­mäl­ning­ar och till att fler har fått be­ta­la till­ba­ka er­sätt­ning, sä­ger Niklas Löf­gren.

Un­der 2016 ha­de För­säk­rings­kas­san sär­skilt fo­kus på att kon­trol­le­ra vab och ge­nom­för­de drygt 3 000 ut­red­ning­ar. He­la 72 pro­cent av des­sa led­de till en åt­gärd och drygt 1 000 fall till en po­li­san­mä­lan.

Bild: STE­FAN BERG/ARKIV

REKORDSTORT VAB­BAN­DE. I feb­ru­a­ri slogs lo­kalt re­kord i an­tal Halm­stad­bor som fick ut er­sätt­ning för vab. Sam­ti­digt ser allt fler ”vob­ban­de” som ett al­ter­na­tiv, det vill sä­ga att job­ba hemifrån när bar­nen är sju­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.