Hal­land är långt ifrån fi­ber­må­let

Hallandsposten - - Halmstad - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hal­lands­pos­ten.se

”Jag tror att Halm­stad kom­mer att nå si­na mål.”

Hal­land ökar mest i lan­det när det gäl­ler till­gång till bred­band och fi­ber. Än­då lig­ger man långt ef­ter snit­tet i ri­ket. Det vi­sar en ny bred­bands­kart­lägg­ning från Post- och te­le­sty­rel­sen.

EVA SVED­BERG, mark­nads­chef, Halm­stads stads­nät

Kart­lägg­ning­en är ett sätt att föl­ja upp re­ge­ring­ens mål om att 95 pro­cent av al­la hus­håll och fö­re­tag ska ha till­gång till bred­band med minst 100 Mbit/se­kund år 2020. De nya siff­ror­na speg­lar si­tu­a­tio­nen i ok­to­ber 2016 och vi­sar att 73 pro­cent av hus­hål­len och 63 pro­cent av ar­bets­plat­ser­na i Sve­ri­ge har nått må­let. Bäst är Stock­holms län där man re­dan är up­pe i 90,2 pro­cent av hus­hål­len.

Re­gi­on Hal­land stack för­ra året ut ha­kan och lo­va­de att 100 pro­cent av al­la hus­håll och fö­re­tag ska er­bju­das fi­be­ran­slut­ning fö­re år 2020. Det­ta ef­ter att re­gi­o­nen in­lett ett sam­ar­be­te med fi­ber­le­ve­ran­tö­ren IP On­ly och lo­vat att gå in med peng­ar där det in­te finns mark­nads­mäs­si­ga för­ut­sätt­ning­ar.

DEN NYA KART­LÄGG­NING­EN vi­sar dock att ba­ra 64 pro­cent av de hal­länds­ka hus­hål­len och 56 pro­cent av ar­bets­plat­ser­na hun­nit få till­gång till bred­band med hög has­tig­het, vil­ket är nio re­spek­ti­ve sju pro­cen­ten­he­ter läg­re än riks­snit­tet. Till­gång­en till fi­ber i Hal­land har sam­ti­digt ökat från 52 till 60 pro­cent. Det är den störs­ta ök­ning­en i lan­det, men fort­fa­ran­de sex pro­cen­ten­he­ter läg­re än i ri­ket.

Siff­ror­na va­ri­e­rar stort mel­lan de hal­länds­ka kom­mu­ner­na och mel­lan tätort och gles­bygd. Bäst i Hal­land är fort­fa­ran­de Halm­stad och Var­berg, som bå­da sat­sat på eg­na kom­mu­na­la stads­nät. I Halm­stad har nu 74 pro­cent av hus­hål­len till­gång till minst 100 Mbit/se­kund, vil­ket är en ök­ning med sex pro­cen­ten­he­ter. På gles­byg­den är mot­sva­ran­de siff­ra dock ba­ra 13 pro­cent.

– Vår stra­te­gi har va­rit att bör­ja byg­ga i tä­tor­ter­na och där är det in­te myc­ket kvar. Till 2020 ska vi byg­ga 20 su­per­stråk på lands­byg­den som fi­ber­för­e­ning­ar kan an­slu­ta sig till, men in­tres­set har in­te va­rit så stort den se­nast ti­den. Det häng­er sam­man med att det in­te finns så myc­ket peng­ar att sö­ka för bred­band­ut­bygg­nad, men jag tror än­då att Halm­stad kom­mer att nå si­na mål, sä­ger Eva Sved­berg, mark­nads­chef på Halm­stads stads­nät.

DEN I SÄRKLASS störs­ta för­bätt­ring­en i Hal­land står Hyl­te för. 2015 ha­de ba­ra 15 pro­cent av hus­hål­len till­gång till bred­band, nu är man up­pe i 45 pro­cent. Hyl­te har ock­så lä­nets bäs­ta siff­ror vad gäl­ler gles­byg­den, där 34 pro­cent har till­gång till bred­band med 100 Mbit/s.

Sor­ge­bar­net är La­holms kom­mun där 31 pro­cent av hus­hål­len har hög­has­tig­hets­bred­band och en­dast 2 pro­cent av in­vå­nar­na ut­an­för tätort. Fot­not: Till­gång till bred­band med hög has­tig­het kan fås via oli­ka tek­ni­ker. Fi­ber är den van­li­gas­te, och den som ökar mest. Bred­band kan även er­bju­das via ka­bel-tv-nä­tet, te­le­fon­nä­tet el­ler mo­bil­nä­tet.

NU GÖR 91:AN KARLS­SON HONNÖR PÅ AN­NAN PLATS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.