Tu­rist­by­råns ut­bud ir­ri­te­rar te­hand­la­re

Hallandsposten - - Halmstad - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hal­lands­pos­ten.se

Tu­rist­by­råns nya te­sats­ning re­tar in­te ba­ra upp fo­to­gra­fer. Även te­bu­ti­ken Köp­mans­går­den är ir­ri­te­rad över upp­läg­get. – Var­för vän­de sig in­te kom­mu­nen till oss i stäl­let, som har eg­na te­bland­ning­ar med knyt­ning till Halm­stad? und­rar bu­tiks­in­ne­ha­va­ren An­na Malm­ström.

– Jag blev led­sen när jag läs­te Hal­lands­pos­ten på mån­dags­mor­go­nen. Jag ha­de ing­en aning om att den kom­mu­na­la tu­rist­by­rån sål­de te – och än mind­re att de ska sat­sa på en ny kol­lek­tion, sä­ger An­na Malm­ström när hon kon­tak­tar HP.

– Egent­li­gen tyc­ker jag det är kons­tigt att kom­mu­nen ska gå in och kon­kur­re­ra med oss hand­la­re i ci­ty, vi har det re­dan tufft nog som det är, för­kla­rar hon och fort­sät­ter:

– Och om nu Des­ti­na­tion Halm­stad vill säl­ja te till tu­ris­ter för att mark­nads­fö­ra stan så bor­de de vän­da sig till oss som fun­nits här i 45 år, varav 30 år på Klam­mer­dammsga­tan.

Ann Jo­hans­son, som job­bat i bu­ti­ken i över 20 år, hål­ler med hen­ne.

– Vi är se­dan länge kän­da för vå­ra eg­na bland­ning­ar, sä­ger hon och räk­nar upp namn som Tre hjär­tan, Gyl­le­ne Ti­der, 035, Katte­gatt, 91:an och Na­ja­den.

– Ef­tersom bland­ning­ar­na in­te

”Kal­lar man sig Des­ti­na­tion Halm­stad bor­de man gyn­na det lo­ka­la.” ANN JO­HANS­SON

Köp­mans­går­den

går att kö­pa nå­gon an­nan­stans i lan­det får vi in be­ställ­ning­ar från folk i Stock­holm och stä­der som be­sökt Halm­stad och lärt sig tyc­ka om en viss sort, be­rät­tar Ann Jo­hans­son och tilläg­ger:

– Te­bland­ning­ar­na som Tu­rist­by­rån kö­per in är ju de sam­ma oav­sett ifall det står Halm­stad el­ler nå­gon an­nan kom­mun på dem – me­dan vå­ra är uni­ka.

En­ligt Sa­rah Forss, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Des­ti­na­tion Halm­stad, har Tu­rist­by­rån ba­ra be­ställt 800 te­på­sar. Kan man in­te sä­ga att kri­ti­ken då ba­ra är en storm i en te­kopp?

– Nej, in­te alls. I al­la and­ra sam­man­hang bru­kar det va­ra no­ga med hur kom­mu­nal verk­sam­het ska be­dri­vas, sä­ger An­na Malm­ström.

– Och kal­lar man sig Des­ti­na­tion Halm­stad bor­de man gyn­na det lo­ka­la i stäl­let för nå­got fö­re­tag i Skå­ne som säl­jer till he­la Sve­ri­ge, sä­ger Ann Jo­hans­son.

Bild: LI­NA SALOMONSSON

IFRÅ­GA­SÄT­TER TU­RIST­BY­RÅN. I mån­da­gens HP fick kom­mu­nen kri­tik för att Tu­rist­by­rån ska säl­ja te ut­an att be­ta­la er­sätt­ning för fo­to­na på på­sar­na. Ann Jo­hans­son och An­na Malm­ström på Köp­mans­går­den ifrå­ga­sät­ter var­för kom­mu­nen ska kon­kur­re­ra med dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.