Fem frå­gor till Jenny Ax­els­son (C)...

Hallandsposten - - Halmstad - AN­NA-KARIN FORS­BERG

...en­ligt Svd/si­fo har Cen­tern ett väl­jar­stöd på 14,2 pro­cent.

* Det är en för­dubb­ling se­dan feb­ru­a­ri för­ra året. Vad be­ror det på tror du? – Jag tror det be­ror på att vi i Cen­ter­par­ti­et är väl­digt tyd­li­ga med vad vi står för. Vi har hål­lit vår lin­je i den he­ta mi­gra­tions­frå­gan. Man vet var man har oss. Det har in­te skett nå­gon för­flytt­ning som hos fle­ra av de and­ra sto­ra par­ti­er­na.

* Finns det nå­gon An­nie Lööf-ef­fekt i det­ta? – Ja, hon är myc­ket upp­skat­tad och en själv­klar al­li­ans­le­da­re och stats­mi­nis­ter­kan­di­dat.

* Har Cen­terns upp­gång märkts även i Halm­stad? – Ab­so­lut. Vi har en ökad med­lems­till­ström­ning av män­ni­skor i al­la åld­rar. Det kom­mer fle­ra nya var­je vec­ka. En del läm­nar and­ra par­ti­er som med­lem­mar (vi frå­gar in­te vil­ka) och and­ra har ti­di­ga­re rös­tat på ett an­nat par­ti men in­te va­rit med­lem­mar. De bru­kar för­kla­ra att det är så många vik­ti­ga frå­gor på ta­pe­ten att de vill en­ga­ge­ra sig.

* Är det nå­gon fa­ra i att få så här höga opi­ni­ons­siff­ror långt fö­re va­let? – Vi glä­der oss åt siff­ror­na. Men vi är myc­ket med­vet­na om att än­nu har ing­en rös­tat. Vi slår oss in­te till ro. Där­e­mot är go­da siff­ror en dörr­öpp­na­re när vi träf­far folk på stan. Det blir lät­ta­re att pra­ta po­li­tik.

* Är det riks­po­li­tis­ka frå­gor el­ler kom­mu­na­la frå­gor som loc­kar med­lem­mar till Cen­tern i Halm­stad? – I förs­ta hand är det riks­po­li­tis­ka frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.