Mi­nis­ters ut­spel i tv för­vå­nar

Hallandsposten - - Sidan 1 - KENNY HJÄL­TE keh@hal­lands­pos­ten.se 010-471 50 97

In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man fram­höll i en tv-sof­fa att sjun­kan­de in­brotts­siff­ror i Laholm va­rit en po­si­tiv ef­fekt av po­li­sens om­or­ga­ni­sa­tion. Nå­got som för­vå­na­de po­li­sen lo­kalt.

I fre­dags var in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) i SVT:S mor­gon­sof­fa för att dis­ku­te­ra po­li­sens då­li­ga upp­klar­ning av var­dags­brotts­lig­he­ten. Om­or­ga­ni­sa­tio­nen som sat­tes i rull­ning i ja­nu­a­ri 2015 kom i ro­pet och Laholm ham­na­de i strål­kas­tar­lju­set.

– Om­or­ga­ni­sa­tio­nen har du själv sagt att den in­te le­ve­re­rat, det ver­kar in­te va­ra lös­ning­en, frå­ga­de en av pro­gram­le­dar­na.

– In­te hit­tills, men på ett an­tal plat­ser har det vänt ut­red­nings­re­sul­ta­ten, som i Sörm­land och i Jön­kö­ping. Jag var i Hal­land ny­li­gen där man i Laholm ha­de fått ner in­brot­ten med 50 pro­cent, sa­de An­ders Yge­man.

I LAHOLM HAR po­li­sen vänt en in­brottst­rend och från 2011 har de ta­git ner siff­ror­na till re­kord­lå­ga ni­vå­er. Men att om­or­ga­ni­sa­tio­nen skul­le va­ra en del i att ta ner an­ta­let in­brott i kom­mu­nen är en ny­het för in­gen­jö­ren bakom po­lis­ar­be­tet, Mi­kael Eli­as­son, som gick från att va­ra när­po­lis­chef i Laholm till att va­ra lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef för Halm­stad och Laholm i om­or­ga­ni­sa­tio­nen.

– Jag kan sä­ga att det in­te är på grund av om­or­ga­ni­sa­tio­nen. Vi bör­ja­de minsk­ning­en för fem år se­dan och vi har kun­nat hål­la det och mins­ka det yt­ter­li­ga­re trots att om­or­ga­ni­sa­tio­nen in­te all­tid va­rit så en­kel för oss, sä­ger Mi­kael Eli­as­son och fort­sät­ter:

– Någ­ra en­skil­da beslut i om­or­ga­ni­sa­tio­nen har in­te gjort att siff­ror­na sjun­kit. Vi har kun­nat be­hål­la duk­ti­ga po­li­ser i Laholm un­der om­or­ga­ni­sa­tio­nen och det kan ha bi­dra­git, sä­ger Mi­kael Eli­as­son.

NÄR HP RAPPORTERAT om La­holmspo­li­sens lyc­ka­de ar­be­te har de of­ta fram­hävt att det va­rit i en sats­ning med kom­mu­nen samt att grann­sam­ver­kan och be­vak­nings­grup­per har gjort en stor in­sats.

Eli­as­son stäl­ler sig in­te bland de som klan­kar på för­änd­ring­en.

– Po­li­sen har fått myc­ket kri­tik att vi va­rit då­li­ga un­der om­or­ga­ni­sa­tio­nen, men på vis­sa håll har vi bli­vit bätt­re, sä­ger han. Fot­not: HP har sökt mi­nistern för en kom­men­tar, via hans pressek­re­te­ra­re, men in­te lyc­kats nå ho­nom.

Bild: LI­NA SALOMONSSON/ARKIV

STATS­RÅD. An­ders Yge­man (S), in­ri­kesmi­nis­ter, tog upp Laholm som ex­em­pel på där om­or­ga­ni­sa­tio­nen lett till nå­got bra. Men det blev än­då fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.