Våg av snab­ba bilin­brott

Hallandsposten - - Laholm - JONATAN GERNES

Kros­sad bil­ru­ta, stu­len hand­väs­ka, tju­ven bor­ta på ett ögon­blick. Fy­ra snar­li­ka bilin­brott in­träf­fa­de runt om i La­holms kom­mun i hel­gen.

Ge­men­sam näm­na­re för dem al­la är att tju­ven, el­ler tju­var­na, har lur­pas­sat på of­fent­li­ga par­ke­rings­plat­ser och sla­git till un­der den kor­ta stund som ägar­na läm­nat si­na bi­lar.

Det bör­ja­de re­dan i fre­dags, en­ligt an­mäl­ning­ar­na som kom­mit in till po­li­sen. En kvin­na i 70-års­ål­dern be­sök­te kyr­ko­går­den kloc­kan 13. Un­der den kvart hon läm­na­de bi­len stal nå­gon hen­nes hand­väs­ka. Den in­ne­höll mo­bil­te­le­fon och plån­bok med 500 kro­nor i kon­tan­ter.

HANDVÄSKAN HAR SE­NA­RE hit­tats slängd i en sop­tun­na vid mac­ken i Eden­ber­ga. Plån­bo­ken fanns kvar, men var tömd på peng­ar.

Kloc­kan 17 in­träf­fa­de ett li­ka­dant bilin­brott på Sjöfå­gel­vä­gen i Mell­byst­rand. En mam­ma häm­ta­de sin dot­ter vid för­sko­lan. Till­ba­ka till bi­len ef­ter 15 mi­nu­ter var hen­nes väs­ka med jobb­da­torn bor­ta.

”Det finns så­da­na som är spe­ci­a­li­se­ra­de på det här.” BJÖRN ASTELL po­lis­in­spek­tör

I lör­dags, kloc­kan 15, hän­de sam­ma sak vid kyr­ko­går­den i Laholm. Bi­len stod ba­ra par­ke­rad i tio mi­nu­ter, men det räck­te för att en hand­väs­ka med me­di­ci­ner skul­le för­svin­na. Den till­hör­de en kvin­na i 80-års­ål­dern som be­sök­te kyr­ko­går­den med sitt barn.

MEL­LAN KLOC­KAN 15 och 17 drab­ba­des en bil vid rid­hu­set i Ah­la. Det låg glasskross i he­la bi­len, men for­do­net var lar­mat och en­ligt an­mä­lan tycks ingen­ting sak­nas.

– Det är jät­tesvårt att sä­ga om det är sam­ma per­so­ner som lig­ger bakom, men det finns så­da­na som är spe­ci­a­li­se­ra­de på det här, sä­ger Björn Astell vid La­holmspo­li­sen.

Rå­det från po­li­sen är som all­tid att in­te läm­na vär­desa­ker i bi­len.

– Det vet folk om, men just vid kyr­ko­går­dar där man of­ta läm­nar bi­len en kort stund är det lätt att väs­kan får lig­ga kvar i bi­len, sä­ger Björn Astell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.