380 ele­ver krä­ver be­sked om La­ga­holm

Hallandsposten - - Laholm - JONATAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

Ele­ver­na på La­ga­holm fick hö­ra att re­no­ve­ring­en av de­ras sko­la kanske skjuts på fram­ti­den. På två da­gar sam­la­de de in 380 nam­nun­der­skrif­ter. I går över­läm­na­des de till kom­mun­rå­det.

Ele­ver­nas öns­ke­mål är tyd­ligt. Re­no­ve­ring el­ler helt ny sko­la spe­lar ing­en roll. Men nå­got mås­te gö­ras. Nu.

– Sko­lan är i så då­ligt skick att vi som ar­be­tar här, för det är vad vi ele­ver gör, in­te kan vän­ta läng­re, sä­ger Al­ma Gun­nars­son.

Hon går i ni­on­de klass och är ord­fö­ran­de i elev­rå­det. En re­no­ve­ring av sko­lan var på tal re­dan när hon bör­ja­de sju­an och kom till La­ga­holms­sko­lan i Laholm.

NY­LI­GEN BE­RÄT­TA­DE REK­TORN att det är osä­kert hur det blir. Al­ma Gun­nars­son be­stäm­de sig för att age­ra.

– Vi vill att po­li­ti­ker­na ska för­stå att det går in­te att skju­ta upp be­slu­tet läng­re, sä­ger hon.

”Sa­lar är trånga och slit­na, det reg­nar in ge­nom ta­ket på si­na stäl­len och ven­ti­la­tions­sy­ste­met är uselt. En del per­so­nal och ele­ver har fått al­ler­gis­ka be­svär och svå­ra­re att an­das och det är in­te ovan­ligt att folk går hem med hu­vud­värk”, he­ter det i skri­vel­sen som läm­na­des till­sam­mans med namn­lis­tor­na.

Lis­tan med fel fort­sät­ter. Ing­en bild­sal el­ler mu­sik­sal, då­ligt ut­sug i No-sa­lar­na, ofrä­scha to­a­let­ter.

– Det värs­ta tyc­ker jag är det vi in­te ser. Fukt­ska­dor le­der till mö­gel. Man vet in­te vad som finns i väg­gar­na, sä­ger Al­ma Gun­nars­son.

ELE­VER­NA FÅR STÖD av La­ga­holms­sko­lans rek­tor.

– Jag tyc­ker ock­så att ett klart be­sked vo­re skönt. Vi går här och vän­tar, sä­ger Vi­ve­ka Lenn­se Jo­hans­son.

Hon får frå­gan om re­no­ve­ring­en var­je gång det hålls elev­råd, ut­an att kun­na ge nå­got svar.

– Det se­nas­te jag hört är att de kanske fun­de­rar på att ba­ra ytre­no­ve­ra, el­ler så ska de gö­ra om­bygg­na­tio­nen, el­ler så ska de byg­ga en ny sko­la. Jag vet in­te, sä­ger Vi­ve­ka Lenn­se Jo­hans­son. Men hon vet vad hon in­te vill. – Jag vill ab­so­lut in­te att de ba­ra må­lar. Det lö­ser inga av vå­ra pro­blem. Vi har lo­ka­ler som in­te är läm­pa­de för mo­dern un­der­vis­ning, sä­ger rek­torn.

PRISLAP­PEN FÖR EN re­no­ve­ring har sti­git till 87 mil­jo­ner kro­nor i den se­nas­te be­räk­ning­en. Barn- och ung­doms­nämn­den vill tryc­ka på start­knap­pen. Frå­gan ska dis­ku­te­ras i kom­mun­sty­rel­sen den 11 april.

– De po­li­tis­ka par­ti­er­na ska dis­ku­te­ra ären­det. Jag vill in­te gå ut i för­väg, sä­ger ks-ord­fö­ran­de Eli­sa­bet Ba­bic, men be­röm­mer ele­ver­na.

– Jag tyc­ker ung­do­mar­na i Laholm vi­sar på ett fan­tas­tiskt en­ga­ge­mang, sä­ger kom­mun­rå­det.

Bild: JONATAN GERNES

SAM­LA­DE IN NAMN. Al­ma Gun­nars­son drog i gång nam­nin­sam­ling­en på La­ga­holms­sko­lan. 380 ele­ver och en del lä­ra­re skrev på. ”Oav­sett om man ska byg­ga nytt el­ler re­no­ve­ra så mås­te det ske nu”, sä­ger 16-åring­en.

OFRÄ­SCHA TO­A­LET­TER. ”Man får ut­veck­la skol­blå­sa. Hit vill man helst in­te gå”, sä­ger Al­ma Gun­nars­son.

SLIT­NA KORRIDORER. La­ga­holms­sko­lan bygg­des 1969. Lo­ka­ler­na är då­ligt an­pas­sa­de ef­ter da­gens be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.