Fy­ra frå­gor till An­na Roos (C)...

Hallandsposten - - Hylte - JAN BERGMAN

... som ut­sågs till 2016 års Cen­ter­kvin­na i Hal­lands län vid Cen­ter­kvin­nor­nas stäm­ma i Vin­bergs för­sam­lings­hem för­ra sön­da­gen.

Grat­tis! Hur var det?

– Jät­tetrev­ligt. En hed­ran­de ut­mär­kel­se.

Vad lig­ger bakom?

– Mo­ti­ve­ring­en ta­lar om mo­det att hop­pa in på kort var­sel och bli op­po­si­tions­råd i Hyl­te och mi­na in­sat­ser för sys­ter­skap.

Hur har den förs­ta ti­den som op­po­si­tions­råd va­rit?

– Den har va­rit spän­nan­de. Jag har va­rit med i po­li­ti­ken länge men in­te i het­luf­ten. Jag har lärt mig jät­te­myc­ket. Det är svårt att va­ra i op­po­si­tio­nen men jag tyc­ker att vi fått ige­nom en del tan­kar. Det syns in­te all­tid i be­slu­tet men kom­mer med i för­ar­be­tet. Man får va­ra med och le­da ären­de­na på ett an­nat vis. Fram­tids­pla­ner? – Jag ska fort­sät­ta att job­ba för sys­ter­skap och lyf­ta fram duk­ti­ga kvin­nor som ska vå­ga ta plats i ta­lar­sto­lar och be­slu­tan­de po­si­tio­ner. Jag har gått ut­bild­ning­ar och kän­ner mig mer och mer hem­ma i par­ti­et och är vil­lig att fort­sät­ta ta an­svar i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.