So­ci­al ar­bets­mil­jö ska grans­kas

Hallandsposten - - Hylte -

HYL­TE: Ar­bets­mil­jö­ver­ket ska gö­ra en in­spek­tion på ar­bet­soch nä­rings­livs­kon­to­ret och barn- och ung­doms­kon­to­ret i Hyl­te­bruk fre­da­gen den 5 maj. Fo­kus lig­ger på so­ci­al­sek­re­te­ra­res ar­bets­för­hål­lan­den när det gäl­ler ar­bets­be­last­ning, de­ras till­gång till stöd­funk­tio­ner i or­ga­ni­sa­tio­nen samt ris­ker för hot och våld. Syf­tet är att fö­re­byg­ga ohäl­sa som kan upp­stå på grund av or­ga­ni­sa­to­ris­ka och so­ci­a­la ar­bets­för­hål­lan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.