Femsjö ris­ke­rar att bli folk­tomt

Hallandsposten - - Hylte - JAN BERGMAN 010-471 51 16 jb@hal­lands­pos­ten.se

Be­folk­ning­en ökar i Hyl­te kom­mun men i Femsjö går ut­veck­ling­en åt mot­satt håll. Nu var­nar hem­bygds­för­e­ning­en för att byg­den av­fol­kas.

– 1886 bod­de tu­sen per­so­ner på sam­ma yta som nu knappt 200. Be­folk­ning­en är till­ba­ka på 1600-ta­lets ni­vå, sä­ger Bo Teng­näs, vice ord­fö­ran­de när någ­ra Fem­sjö­bor sam­las i den gam­la sko­lan.

I ett dis­kus­sions­un­der­lag för Hyl­te kom­muns ar­be­te med den nya över­sikts­pla­nen var­nar för­e­ning­en för per­spek­ti­vet fram­åt.

”Fort­sät­ter folk­minsk­ning­en med fem per­so­ner om året som un­der pe­ri­o­den 1879– 2016 så blir det folk­tomt på 2050-ta­let. De­lar av sock­nen är klart på väg åt det hål­let.”

MEN UT­VECK­LING­EN ÄR in­te en­ty­dig.

– Det finns ett ly­san­de un­dan­tag, Femsjö kyrk­by. 1991 fanns en hy­res­gäst i de här två hu­sen, nu sju. To­talt är det åt­ta lä­gen­he­ter med 14 per­so­ner som bor året runt, sä­ger John­ny An­ders­son.

Sko­lan har re­no­ve­rats av äga­ren stif­tel­sen Femsjö sko­la.

– Det vi­sar att det går att hy­ra ut lä­gen­he­ter på lands­byg­den. Det är sna­ra­re lämp­li­ga ob­jekt som sak­nas, in­fli­kar Ing­mar Wahl­ström.

– Många tror att man mås­te kö­pa ett hus för att bo på lan­det, fort­sät­ter Bo Teng­näs.

Hem­bygds­för­e­ning­en upp­ma­nar kom­mu­nen att se po­si­tivt på bygg­na­tion vid Femsjö sko­la och kyrk­byn, som är klas­sad som riks­in­tres­se för kul­turmil­jön.

– Fram­förallt är det vik­tigt att und­vi­ka en snäv tolk­ning av riks­in­tres­set. Det är inga pro­blem om de vill pe­ka ut om­rå­den för för­tät­ning, till ex­em­pel runt kyrk­byn, fram­hål­ler Bo Teng­näs.

I skri­vel­sen fram­hål­ler man att ing­en ”död hand” ska läg­gas över kyrk­byns ut­veck­ling.

”Tvärtom kan väl pla­ce­rad till­kom­man­de be­byg­gel­se med an­pas­sad ytt­re stil för­stär­ka by­käns­lan och kul­turmil­jön”.

”Det vi­sar att det går att hy­ra ut lä­gen­he­ter på lands­byg­den. Det är sna­ra­re lämp­li­ga ob­jekt som sak­nas.” ING­MAR WAHL­STRÖM

EN­LIGT FÖR­E­NING­EN finns det fle­ra lämp­li­ga plat­ser där yt­ter­li­ga­re bygg­na­tion kan ska­pa mer­vär­den. För­u­tom på plat­ser äg­da av stif­tel­sen Femsjö sko­la finns fle­ra tänk­ba­ra möj­lig­he­ter på pri­vat mark.

En in­ven­te­ring som för­e­ning­en har gjort vi­sar att det finns 81 be­bod­da hus och 115 fri­tishus som dis­po­ne­ras av äga­ren samt 9 fri­tid­hus för ut­hyr­ning. 13 bo­stads­hus står tom­ma.

Det finns många oan­vän­da eko­no­mi­bygg­na­der och en del för­fal­ler. För­e­ning­en vill att de ska kun­na kon­ver­te­ras till bo­en­de i oli­ka for­mer med ett lock­be­te i form av läg­re bygg­lovs- och mil­jö­av­gif­ter.

– Det är ett le­van­de jord­bruks­land­skap, det är en stor och vik­tig bit. Vi tyc­ker att vi har så­da­na re­sur­ser.

Bild: JAN BERGMAN

FÖR­TÄT­NING. En för­tät­ning av bo­stä­der runt kyrk­byn kan vän­da tren­den för Femsjö, an­ser Ing­mar Wahl­ström, And­re van Es, Bo Teng­näs, Sören Bjärn­borg och John­ny An­ders­son, som står fram­för den re­no­ve­ra­de sko­lan.

KVA­LI­TE­TER. ”Tyst­na­den”, näm­ner And­re van Es, in­flyt­tad hol­län­da­re, som en av Fem­sjös kva­li­te­ter. Ing­mar Wahl­ström tyc­ker att det är liv och rö­rel­se, ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.