Det mås­te ock­så fö­ras fram i kli­mat­de­bat­ten

Hallandsposten - - Hp-Läsaren -

Svar till An­ders Bengts­son, 2/3 KLIMAT. An­ders Bengts­son be­sva­rar min in­sän­da­re ”Blir vi lu­ra­de om kli­ma­tet av po­li­ti­ker­na” med på­stå­en­det att jag in­te tar del av rik­ti­ga fakta!

DU BÖR­JAR SJÄLV med ett grovt fak­ta­fel ge­nom att på­stå att jag för­ne­kar att kli­mat­för­änd­ring­en kan ha att gö­ra med män­ni­skans på­ver­kan. Finns ing­et i min in­sän­da­re som för­ne­kar det­ta ut­an jag på­står att ”När det blir ett var­ma­re klimat så finns det många plat­ser på vår pla­net som får det bätt­re” Om det­ta in­te fram­förs i de­bat­ten, till­sam­mans med det ne­ga­ti­va, blir det en vinklad in­for­ma­tion. VÄXT­LIG­HET. Klimat, kol­di­ox­id­halt i at­mo­sfä­ren och på­ver­kan på växt­lig­het är nå­got av det som tas upp i in­sän­da­ren som är en re­plik till en ti­di­ga­re skri­bent.

Du tyc­ker in­te om att jag be­röm­mer det riks­dags­par­ti som be­va­kar att vå­ra skat­te­peng­ar in­te går till den­na vink­la­de in­fo. Trå­kigt.

DU SÄ­GER ATT 99 pro­cent av fors­kar­sam­häl­let har en ge­men­sam ne­ga­tiv sam­syn om kli­ma­tets ut­veck­ling. Bland den lil­la pro­cent som är kvar har jag hit­tat fle­ra som in­te in­stäm­mer i det­ta. Kom ihåg att det var en fors­ka­re som an­såg jor­den var rund när mil­jon­tals and­ra män­ni­skor an­såg den var platt.

Att jag in­te skul­le be­kym­ra mig om al­la ka­ta­strof­sce­na­ri­on som du ra­dar upp stäm­mer na­tur­ligt­vis in­te. Jag tror in­te de in­träf­far och vad gäl­ler kraf­ti­ga stor­mar är des­sa bra för na­tu­ren, sy­resät­ter ha­ven och för in friskt salt­vat­ten i vår Ös­ter­sjö.

Vad gäl­ler kol­di­ox­id­hal­ten i at­mo­sfä­ren är föl­jan­de värt att no­te­ra. Kol­di­ox­i­den i vår luft är den vik­ti­gas­te ga­sen för li­vet på jor­den. När den­na gas ökar väx­er sko­gar­na mer, livs me­del­pro­duk­tio­nen per yta ökar och all växt­lig­het mår bätt­re. Den ök­ning du skräm­mer upp oss med är från en myc­ket låg ni­vå 270 ppm till en li­te hög­re 400 ppm. Ppm be­ty­der parts per mil­li­on. Allt­så 400 ppm = 400 mil­jon­de­lar = 0,4 %.

Det är kanske den­na lil­la ök­ning från 0,3 till 0.4 % som gör att vi nu kla­rar av att pro­du­ce­ra mer livs­me­del till en ökan­de po­pu­la­tion på jor­den.

Kris­ter Jo­ne­ken

Obe­ro­en­de Ener­gi­kon­sult

BILD:TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.