Fly­get kan ald­rig bli håll­bart

Hallandsposten - - Hp-Läsaren - An­ders Bred­fell Kom­mu­ni­ka­tions­chef HEM och an­sva­rig ut­gi­va­re för Håll­bart

HÅLLBARHET. Härom­da­gen kom det en tid­skrift i brev­lå­dan. ”Håll­bart”, ut­gi­ven av Halm­stads Ener­gi och Mil­jö (HEM).

Där är bland an­nat en ar­ti­kel med bil­der på två si­dor om Halm­stad Ci­ty Air­port där man i li­te all­män­na or­da­lag be­skri­ver hur flyg­plat­sen fun­kar.

Ut­i­från ett håll­bar­hets­per­spek­tiv så nämns det att de bytt ut en ol­je­pan­na mot fjärr­vär­me, vil­ket för­stås är bra. Men in­te ett ord om hur fly­get på­ver­kar vår mil­jö och klimat. Tid­skrif­ten he­ter allt­så ”Håll­bart”. Det skul­le där­för va­ra myc­ket in­tres­sant om de an­sva­ri­ga vill ut­veck­la hur fly­get har med hållbarhet att gö­ra. Ser fram emot näs­ta nummer av tid­skrif­ten där man ut­veck­lar det­ta sam­band. Fly­get är som be­kant in­te håll­bart och kom­mer ald­rig att kun­na bli det. Go mid­da

Själv­klart är det så att allt re­san­de på­ver­kar vår mil­jö ne­ga­tivt och fly­get är de­fi­ni­tivt ing­et un­dan­tag.

Men hållbarhet är in­te be­grän­sat till ba­ra mil­jö. Be­grep­pet in­klu­de­rar även sam­häl­lets eko­no­mis­ka och so­ci­a­la aspek­ter och vi har valt att in­te läg­ga nå­gon vär­de­ring i var­ken de po­si­ti­va el­ler ne­ga­ti­va aspek­ter­na med flyg. För oss som mil­jö­bo­lag är fo­kus på att för­bätt­ra mil­jö­vär­de­na hos vå­ra kun­der in­om de om­rå­den där vi kan på­ver­ka. Att by­ta upp­värm­nings­form från ol­ja till fjärr­vär­me ser vi där­för som nå­got väl­digt po­si­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.