Hans jobb: Att ta Le Pen till mak­ten

David Rach­li­ne, 29, är Na­tio­nel­la fron­tens på­läggskalv

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

Med Ma­ri­ne Le Pen i spet­sen hop­pas Na­tio­nel­la fron­ten för förs­ta gång­en kun­na vin­na ett pre­si­dent­val. Bakom den om­strid­da le­da­ren för den frans­ka ex­trem­hö­gern står David Rach­li­ne, 29 – kam­pan­j­chef, borg­mäs­ta­re och fram­tids­hopp.

När David Rach­li­ne gick med i Na­tio­nel­la fron­ten var han ba­ra fem­ton år. Par­ti­et led­des vid den ti­den av den ex­cent­ris­ke Je­an­ma­rie Le Pen, se­der­me­ra från­ta­gen sin par­ti­bok ef­ter en lång och upp­ri­van­de strid med dot­tern Ma­ri­ne Le Pen, kvin­nan som i vår kan bli vald till Frank­ri­kes pre­si­dent, och som i kväll mö­ter si­na mot­kan­di­da­ter i den förs­ta tv­sän­da de­bat­ten in­för va­let.

För Rach­li­ne hand­la­de det om att bli en del av en rö­rel­se som är re­le­vant i folks var­dag, för­kla­rar han.

– De and­ra pra­ta­de en mas­sa, men det de sa­de stäm­de in­te över­ens med frans­män­nens upp­le­vel­ser, sä­ger han då TT träf­far ho­nom på ett par­ti­mö­te i Lyon.

Me­dan den tra­di­tio­nel­la hö­gern och väns­tern bå­da ge­nom­li­der smärt­sam­ma för­tro­en­de­kri­ser har Na­tio­nel­la fron­ten vind i seg­len. Vid en kon­fe­rens för li­ka­sin­na­de par­ti­er från and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der i tys­ka Kob­lenz i ja­nu­a­ri ut­lo­va­de Ma­ri­ne Le Pen ”slu­tet på en värld och bör­jan på en an­nan”. Den nya värl­den kom­mer att va­ra pat­ri­o­tisk, en­ligt Rach­li­ne.

– Tit­ta på vad som hål­ler på att hän­da i Stor­bri­tan­ni­en, med brex­it, tit­ta på vad som hän­der i USA, i Ös­ter­ri­ke, el­ler i Ita­li­en ... Över­allt vak­nar folk och sä­ger nej till den ult­ra­li­be­ra­la po­li­ti­ken, till den sned­vrid­na kon­kur­ren­sen, till mas­sin­vand­ring­en. Även i Frank­ri­ke kom­mer män­ni­skor krä­va att man änt­li­gen lyss­nar till dem, sä­ger han.

På­läggskal­vens kar­riär är en ren fram­gångs­sa­ga. 2014 val­des han till borg­mäs­ta­re i den syd­frans­ka bador­ten Fréjus, en av ett ti­o­tal kom­mu­ner där Na­tio­nel­la fron­ten över­tog det po­li­tis­ka sty­ret – en se­ger som fö­re­gåtts av en ut­ta­lad stra­te­gi att sat­sa lo­kalt.

Sam­ma år blev han in­vald i se­na­ten för de­par­te­men­tet Var, och i hös­tas till­de­la­des han det pre­stige­fyll­da upp­dra­get som Ma­ri­ne Le Pens kam­pan­j­chef. Som så­dan är hans vik­ti­gas­te upp­drag att ge det frans­ka fol­ket ”sin röst och sin fri­het till­ba­ka”, sä­ger han.

–För att gö­ra det har vi ett an­tal för­slag på en rad om­rå­den. ”La Ré­publi­que réfé­ren­dai­re” (ett sy­stem där al­la stör­re beslut blir fö­re­mål för folk­om­röst­ning), folk­om­röst­ning­ar om med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv och pro­por­tio­na­li­tets­val till par­la­men­tet.

I Na­tio­nel­la fron­tens pro­gram finns bland an­nat krav på kraf­tigt mins­kad in­vand­ring. Mi­gra­tio­nen har ”ex­tremt all­var­li­ga kon­se­kven­ser” för Frank­ri­ke, en­ligt Rach­li­ne. Den slut­sat­sen ifrå­ga­sätts av fle­ra av Le Pens mot­stån­da­re, där­ibland So­ci­a­list­par­ti­ets pre­si­dent­kan­di­dat Be­noît Ha­mon, som fö­re­språ­kar ett mer ge­ne­röst asyl­mot­ta­gan­de.

David Rach­li­ne var­nar för att en stor in­vand­ring kan le­da till en ut­veck­ling där vis­sa grup­per ut­ma­nar de ”frans­ka vär­de­ring­ar­na” med po­li­tis­ka och re­li­giö­sa krav.

–På vis­sa håll kan man frå­ga sig om man fort­fa­ran­de be­fin­ner sig i Frank­ri­ke el­ler in­te. Jag tyc­ker att det är dags att sät­ta punkt för den här ut­veck­ling­en, som del­vis hål­ler på att för­stö­ra vår iden­ti­tet, vå­ra tra­di­tio­ner, och den re­pu­bli­kans­ka mo­del­len med as­si­mi­le­ring som vi frans­män är väl­digt fäs­ta vid, ar­gu­men­te­rar han.

Vid va­let i slu­tet av april el­ler, mer san­no­likt, ef­ter and­ra valom­gång­en i bör­jan av maj står det klart om han lyc­kas med den fö­re­sat­sen. Sin egen fram­tid, om Ma­ri­ne Le Pen skul­le gå seg­ran­de ur stri­den, vill Rach­li­ne in­te spe­ku­le­ra kring.

– Det får du frå­ga hen­ne om, sä­ger han. (TT)

FOTO: FRANCK PENNANT/AFP

David Rach­li­ne till­sam­mans med Na­tio­nel­la fron­tens le­da­re Ma­ri­ne Le Pen vid ett som­mar­mö­te i Fréjus, söd­ra Frank­ri­ke, där 29-åri­ge Rach­li­ne är borg­mäs­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.