Fakta: Na­tio­nel­la fron­ten

Hallandsposten - - Sverige/Världen - KÄLLA: NA­TIO­NEL­LA FRON­TEN

Franskt par­ti grun­dat 1972 av Je­an­ma­rie Le Pen, pap­pa till par­ti­ets nu­va­ran­de ord­fö­ran­de Ma­ri­ne Le Pen.

Fö­re­språ­kar bland an­nat kraf­tigt mins­kad in­vand­ring, pro­tek­tio­nism, ökat na­tio­nellt själv­be­stäm­man­de och en stor­sats­ning på po­li­sen. Har ock­så för­slag på att stär­ka se­ku­la­ris­men och att stänga mos­ké­er som spri­der ex­tre­mism. 2002 tog sig den då­va­ran­de par­ti­le­da­ren Je­an­ma­rie Le Pen till and­ra om­gång­en i frans­ka pre­si­dent­va­let, där han för­lo­ra­de mot Jac­ques Chi­rac. I år hop­pas även Ma­ri­ne Le Pen ta sig vi­da­re, vil­ket en­ligt de fles­ta opi­ni­ons­mät­ning­ar tycks bli fal­let. 2015 ute­slöts Je­an­ma­rie Le Pen ur par­ti­et, bland an­nat ef­ter att ha kal­lat na­zis­ter­nas gas­kam­ma­re ”en de­talj i histo­ri­en”. Se­dan 2011 leds Na­tio­nel­la fron­ten av Ma­ri­ne Le Pen, som för­sökt mo­der­ni­se­ra par­ti­ets fram­to­ning.om­kring en tred­je­del av be­folk­ning­en de­lar vis­ser­li­gen par­ti­ets po­li­tis­ka åsik­ter, men näs­tan sex av tio (58 pro­cent) an­ser att Na­tio­nel­la fron­ten är ett hot mot de­mo­kra­tin. Den an­de­len är mind­re än i mot­sva­ran­de mät­ning­ar in­nan Ma­ri­ne Le Pen tog över ord­fö­ran­de­pos­ten i par­ti­et, men be­tyd­ligt stör­re än 2013 (47 pro­cent). (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.