So­len blir allt mer lön­sam

Jo­a­kim Eriksson en av runt 10000 vil­laä­ga­re som ha­kat på tren­den med sol­cel­ler

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

Hos­ta upp i run­da släng­ar 100 000 kro­nor. Ef­ter om­kring 15 år har du gra­tis el.

De fles­ta be­dö­mar­na är över­ens, det lö­nar sig med sol­cel­ler – om för­ut­sätt­ning­ar­na är de rät­ta.

– Nu står vi på trös­keln till att det här blir lön­samt. Det kan gå bra, men det är in­te sä­kert, sä­ger Ja­kob Eli­as­son, sam­hälls­po­li­tisk chef på Vil­laä­gar­na.

En myc­ket grov upp­skatt­ning är att runt 10 000 vil­la­ äga­re hit­tills har ha­kat på tren­den, en­ligt Ener­gi­myn­dig­he­ten. En av dem, Jo­a­kim Eriksson i He­de­mo­ra, är nöjd och tyc­ker sig se att kalkylen går ihop med plus på slu­tet.

–Jag räk­nar med en pay back­ti­me på tolv till 15 år. Sen känns det schysst, att bi­dra till mil­jön, sä­ger han.

Han in­stal­le­ra­de 24 sol­cell­spa­ne­ler på ta­ket för tre år se­dan.

– Drygt 50 pro­cent av vad vi för­bru­kar till­ver­kar vi nu själ­va, sä­ger Jo­a­kim Eriksson.

Det finns för­ut­sätt­ning­ar som mås­te va­ra de rät­ta. Och be­ro­en­de på des­sa så är so­lan­lägg­ ning­en med en livs­längd på 25–30 år, be­tald på runt 15 år, plus mi­nus någ­ra år. Att so­len ly­ser myc­ket och med rätt vin­kel är för­stås in­te helt ovä­sent­ligt. Men i prin­cip går det att få eko­no­mi på in­stal­la­tio­nen så­väl i Lu­leå som i Mal­mö, en­ligt be­dö­mar­na.

– Det är hyf­sat jämnt över he­la Sve­ri­ge, sä­ger Jo­han Lin­dahl, ta­les­per­son för Svensk Solenergi.

–Och sol­cel­ler fun­ge­rar bätt­re när det är kal­la­re, sä­ger Jonas Sten­beck, för­sälj­nings­chef på Vat­ten­fall.

Men det är myc­ket an­nat att tän­ka på in­för ett beslut. För­u­tom de rent mil­jö­mäs­ si­ga vins­ter­na, och att det kanske känns bra med egen so­lel i väggut­ta­get, finns det många eko­no­mis­ka fak­to­rer att slänga in i sin kal­kyl. Dels kan man sö­ka stat­ligt in­ve­ste­rings­stöd, 20 pro­cent av in­ve­ste­rings­kost­na­den. Det gör man hos läns­sty­rel­sen.

–Men det är lång kö­tid, runt två år. Så det är bra att va­ra ute i god tid, sä­ger Sa­ra Grett­ve på Ener­gi­myn­dig­he­ten.

Al­ter­na­tivt sö­ker vil­laä­ga­ren i stäl­let rotav­drag för ar­bets­kost­na­den, det går snab­ba­re, men ger mind­re ra­batt.

Sen är det vik­tigt att kon­ tak­ta sin el­nät­sä­ga­re för den som vill kun­na kopp­la upp si­na sol­cell­spa­ne­ler på nä­tet och un­der so­li­ga som­mar­da­gar säl­ja över­skot­tet.

–Och sen gäl­ler det att hit­ta en el­hand­la­re som vill kö­pa din över­skotts­el, sä­ger Sa­ra Grett­ve.

Här finns ock­så peng­ar att häm­ta, 60 öre per ki­lo­wat­tim­me i skat­te­re­duk­tion. Det sker au­to­ma­tiskt. Ovan­på det kan man an­sö­ka om el­cer­ti­fi­kat, som ger cir­ka 15 öre per kwh till­ba­ka.

Men att bli el­pro­du­cent är i sig in­te sär­skilt lön­samt.

–Ett ge­ne­rellt tips är att di­men­sio­ne­ra an­lägg­ning­en ef­ter vad man själv för­bru­kar, sä­ger Sa­ra Grett­ve.

Där­med är det in­te li­ka lön­samt att slänga upp någ­ra sol­pa­ne­ler på som­mar­stu­ge­ta­ket, där för­bruk­ning­en för­mod­li­gen är läg­re.

Även bo­stads­rätts­för­e­ning­ar kan ha peng­ar att häm­ta, en­ligt Per Lil­li­e­horn på Bo­stads­rät­ter­na, en or­ga­ni­sa­tion som med 7 000 för­e­ning­ar som med­lem­mar hjäl­per till med råd­giv­ning.

– Men det har än så länge in­te sla­git sär­skilt stort, sä­ger Per Lil­li­e­horn.

Ol­le Lind­ström/tt

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Kal­kyl re­kom­men­de­ras. Kolla med många för­säl­ja­re, och ta in of­fer­ter, det är Jo­a­kim Eriks­sons råd till and­ra som vill sat­sa på sol­cel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.