Nsa-chef: An­kla­gel­se fru­stre­rar al­li­e­rad

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

Vi­ta hu­sets på­stå­en­de att ame­ri­kansk un­der­rät­tel­se­tjänst bett sin brit­tis­ka mot­sva­rig­het att av­lyss­na pre­si­dent Do­nald Trump kan ha ska­dat län­der­nas sam­ar­be­te, en­ligt NSA­che­fen Mi­ke Ro­gers.

Fbi­che­fen Ja­mes Co­mey sä­ger sam­ti­digt att Ryss­land vil­le hjäl­pa Trump un­der val­kam­pan­jen.

Mi­ke Ro­gers, che­fen för un­der­rät­tel­se­or­ga­net NSA, fick frå­gan om han bett det brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­or­ga­net GCHQ hjäl­pa USA av­lyss­na Trump – ett på­stå­en­de Vi­ta hu­sets pressta­les­per­son Se­an Spi­cer åter­upp­re­pat.

– Nej, sir. In­te hel­ler skul­le jag gö­ra det, sva­ra­de Ro­gers som sa­de att det skul­le ha bru­tit mot ame­ri­kansk lag.

Ro­gers och Fbi­che­fen Ja­mes Co­mey var in­bjud­na av re­pre­sen­tant­hu­sets un­der­rät­tel­seut­skott. Lik­som fle­ra un­der­rät­tel­se­or­gan och dess sys­terut­skott i se­na­ten ut­re­der det bland an­nat huruvi­da rys­ka ak­tö­rer för­sök­te på­ver­ka ut­gång­en av hös­tens pre­si­dent­val i USA samt even­tu­el­la rys­skopp­ling­ar hos Trumps stab.

Den högst upp­sat­te de­mo­kra­ten i ut­skot­tet, Adam Schiff, pe­ka­de vid ut­fråg­ning­en på att den brit­tis­ka re­ge­ring­en kal­lat på­stå­en­de­na för to­tal non­sens. Ro­gers fick se­dan frå­gan om på­stå­en­det ska­dat det brit­tisk­ame­ri­kans­ka sam­ar­be­tet i un­der­rät­tel­se­sam­fun­det.

– Jag tror att det helt klart har fru­stre­rat en vik­tig al­li­e­rad för oss, sva­ra­de Ro­gers.

Sam­ti­digt ut­reds en even­tu­ell kopp­ling mel­lan Moskva och per­so­ner i pre­si­dent Do­nald Trumps kam­panj­team, be­kräf­ta­de Ja­mes Co­mey vid ut­fråg­ning­en.

I ut­red­ning­en in­går bland an­nat om det har fun­nits ko­or­di­na­tion och kon­tak­ter mel­lan per­so­ner in­om Trump­kam­pan­jen och Moskva samt möj­li­ga för­sök av den rys­ka re­ge­ring­en att på­ver­ka pre­si­dent­va­let i fjol, en­ligt Co­mey.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt

FOTO: MANUEL BALCE CENETA/AP

Nsa-che­fen Mi­ke Ro­gers (när­mast) och Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.