Fakta: Att tän­ka på

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

Det här mås­te du gö­ra/ tän­ka på in­för ett beslut om att sat­sa på sol­cel­ler.

Sö­ka bygg­lov, nå­got som re­ge­ring­en nu över­vä­ger att av­skaf­fa.

Sö­ka stat­ligt in­ve­ste­rings­stöd, 20 pro­cent av in­ve­ste­rings­kost­na­den. Räk­na med lång vän­te­tid.

Al­ter­na­tivt söks rotav­drag för in­stal­la­tions­kost­na­den (går in­te att gö­ra bäg­ge de­lar­na). Det finns i dags­lä­get ett 20­tal cer­ti­fi­e­ra­de in­stal­la­tö­rer som hjäl­per till med det nöd­vän­di­ga. Fler är på gång.

Ta kon­takt med nät­ä­ga­ren.

Ta kon­takt med en el­hand­la­re, vil­ken som.

Gö­ra en kal­kyl där lå­ne­rän­tan, el­pri­set, an­lägg­ning­ens pris och livs­längd och stat­li­ga bi­drag läggs in. Och sist men in­te minst, för­vän­tat an­tal sol­tim­mar i ge­nom­snitt blir av­gö­ran­de för om det blir eko­no­miskt lön­samt. Se­ri­ö­sa kal­kyl­mo­del­ler kan man hit­ta på nä­tet el­ler få hjälp med av el­bo­la­gen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.