Liv­mo­der togs bort i onö­dan

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■SJUK­VÅRD. En kvin­na i 25-års­ål­dern har fått sin liv­mo­der och si­na ägg­stoc­kar bor­to­pe­re­ra­de i onö­dan på Skå­nes uni­ver­si­tets­sjuk­hus i Lund, skri­ver Syd­svens­kan.

När kvin­nan la­des in på sjuk­hus för att ta ett väv­nads­prov miss­upp­fat­ta­de en lä­ka­re vad som skul­le gö­ras och på­bör­ja­de en ope­ra­tion.

Hän­del­sen har Lex Ma­ria-an­mälts. Sjuk­hu­set upp­ger på sin hem­si­da att bi­dra­gan­de or­sa­ker till det in­träf­fa­de är ”bris­tan­de följ­sam­het till ru­ti­ner och svå­rig­he­ter att kom­mu­ni­ce­ra un­der ope­ra­tio­nen”. (TT)

FOTO: AP

Tork­ham-över­gång­en lig­ger mel­lan pam­pi­ga berg. På bil­den är tra­fi­ken ex­tra in­ten­siv i sam­band med en till­fäl­lig öpp­ning av grän­sen den 7 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.