Fakta: Sto­ra ol­je­spill

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

Sto­ra ol­je­ut­släpp är ett re­la­tivt mo­dernt fe­no­men, som har kom­mit i takt med mänsk­lig­he­tens stor­ska­li­ga ol­je­kon­sum­tion.

Su­per­tank­rar bör­ja­de ut­veck­las för att frak­ta sto­ra mäng­der ol­ja ef­ter and­ra världs­kri­get. Ett mo­dernt tank­far­tyg av ty­pen ULCC (Ult­ra lar­ge cru­de car­ri­er) kan ta en last på över 500 000 ton. Det in­ne­bär att ett en­da så­dant far­tyg – i te­o­rin – skul­le kun­na ta om­bord två tred­je­de­lar av Sve­ri­ges be­folk­ning.

I Tor­rey Ca­nyon-ha­ve­ri­et 1967 rann i stort sett he­la las­ten, om upp till 120 000 ton ol­ja, ut. And­ra hän­del­ser i sam­ma ka­te­go­ri, allt­så med bru­ta­la följ­der på land, är Amoco Ca­diz vid Bre­tag­ne 1978 (220 000 tons ut­släpp) och Ex­x­on Val­dez i Alas­ka 1989 (uppe­mot 40 000 ton).

Det störs­ta far­tygs­ut­släp­pet sked­de 1979 när tank­far­ty­gen At­lan­tic Em­press och Ae­gean Cap­tain un­der ett ovä­der kol­li­de­ra­de ut­an­för To­ba­go. To­talt 287 000 ton ol­ja rann ut när At­lan­tic Em­press sjönk.

När ol­je­platt­for­mar ha­ve­re­rar kan det hand­la om än­nu stör­re mäng­der. Ex­em­pel på så­da­na ka­ta­stro­fer är Ix­toc 1 1979–1980 och Deep­wa­ter Ho­ri­zon 2010, bå­da i Mex­i­kans­ka gol­fen.

Men ing­et är vär­re än krig. Un­der Ku­wait­kri­get 1991 läck­te 1,5 mil­jo­ner ton ol­ja ut i ha­vet i sam­band med att Sad­dam Hus­se­ins ira­kis­ka trup­per ja­ga­des bort.

FOTO: AP

Sol­da­ter spru­tar BP 1002 över ol­jan i Cor­n­wall 1967.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.