Full fart när No­el roc­kar si­na soc­kar

När vi knac­kar på hem­ma hos No­el Gla­sell kom­mer han spring­an­de med oli­ka sor­ters soc­kar på föt­ter­na. För ba­ra drygt tre må­na­der se­dan tog det lil­la charm­trol­let si­na förs­ta steg.

Hallandsposten - - Sidan 1 - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hp.se

Snart femå­ri­ga No­el, som har Downs syndrom, bor med sin fa­milj i Träslövslä­ge och det se­nas­te året har in­ne­bu­rit sto­ra steg fram­åt:

– Det var vec­kan in­nan jul som han plöts­ligt bör­ja­de gå. Han har ju gått länge och hål­lit oss i han­den men så en dag ba­ra res­te han sig och gick av sig själv.

– Det var un­der en jul­mid­dag hos mi­na för­äld­rar, så al­la fick ju ta del av det. Det kän­des fan­tas­tiskt, vi ha­de vän­tat på det väl­digt länge, sä­ger mam­ma Theré­se Hägg.

Att han nu går för egen ma­skin in­ne­bär en hel del spring och mam­ma, pap­pa och sys­ko­nen får bland an­nat ta emot en hel del lek­saks­mat som No­el kom­mer bä­ran­des med.

UN­DER VÅRT BE­SÖK vi­sas fa­vo­ri­ter­na Mo­ra Träsk på tv och No­el står och dan­sar och sjung­er med i sång­er­na. Han skri­ker till av gläd­je och kan rö­rel­ser­na till i prin­cip var­je låt.

– Det kom­mer nog bli en skå­de­spe­la­re av den här lil­le kil­len, tror Theré­se.

DET SE­NAS­TE ÅRET har det hänt mer än att No­el har bör­jat gå. Även språ­ket har ut­veck­lats och i dag an­vän­der han sig av mäng­der av ord och tec­ken.

– Nu kan han kom­ma och häm­ta oss och vi­sa att han be­hö­ver hjälp. Or­den och teck­nen är kanske in­te all­tid så tyd­li­ga men vi i fa­mil­jen för­står 99 pro­cent av vad han vill sä­ga, sä­ger Theré­se.

No­els fa­milj be­står av mam­ma Theré­se, pap­pa An­ders och de fy­ra sto­ra­sys­ko­nen Fe­li­cia, Jo­se­fi­ne, Wil­li­am och Al­vi­na.

No­els ut­veck­ling är ett stän­digt på­gåen­de sam­tal­säm­ne hem­ma.

– Al­la blir jät­te­gla­da när No­el gör nå­got nytt. Det blir lik­som ex­tra stort för det kom­mer in­te li­ka na­tur­ligt för ho­nom.

Om hans sys­kon är hem­ma en­sam­ma med ho­nom så fil­mar de all­tid när han gör nå­got nytt och vi­sar för mam­ma och pap­pa se­dan.

I DAG ÄR det allt­så den In­ter­na­tio­nel­la Downs syndrom-da­gen och då kom­mer No­els he­la fa­milj bä­ra oli­ka soc­kar.

Det kom­mer från kam­pan­jen Rocka Soc­kor­na som hand­lar om att hyl­la olik­he­ter och al­la män-

nis­kors li­ka vär­de.

Den 26 mars åker Thé­re­se och No­el till Världs­kul­tur­musé­et i Gö­te­borg för att va­ra med på Rocka Soc­korna­ka­la­set.

Där blir det bland an­nat di­sco, pys­sel, tec­kensång och cir­kus­sko­la.

– Vi var där för­ra året ock­så och det var jät­te­my­sigt. No­el tyc­ker det är kul med al­la sor­ters till­ställ­ning­ar och det är väl­digt kul att träf­fa and­ra i sam­ma si­tu­a­tion som en själv, sä­ger Theré­se. Vad tän­ker du om att In­ter­na­tio­nel­la Down syndrom­da­gen bli­vit allt mer upp­märk­sam­mad?

– Jät­te­bra. Ju mer man syns, desto mer blir man en del av sam­häl­let.

”Det kom­mer nog bli en skå­de­spe­la­re av den här lil­le kil­len”

THERÉ­SE HÄGG

”Mam­ma, pap­pa och sys­ko­nen får bland an­nat ta emot en hel del lek­saks­mat som No­el kom­mer bä­ran­des med.”

AL­LA ÄR OLI­KA. No­el och mam­ma Theré­se kom­mer att ta på sig oli­ka sor­ters soc­kar och fi­ra In­ter­na­tio­nel­la Downs syndrom-da­gen på Världs­kul­tur­mu­se­et i Gö­te­borg den 26 mars.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

GLAD FÖR BE­SÖK. No­el och mam­ma Theré­se Hägg vin­kar hej då när vi läm­nar dem.

PÅ SPRÅNG. No­el Gla­sell spring­er nöjt om­kring i hu­set hem­ma i Träslövslä­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.