Hyl­te får nya val­di­strikt

Hallandsposten - - Sidan 1 - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

Hyl­te kom­mun kan få nya val­di­strikt till va­let 2018. Det gör att en del in­vå­na­re får när­ma­re till val­lo­ka­len. Be­slu­tet har klub­bats av full­mäk­ti­ge och skic­kas vi­da­re till läns­sty­rel­sen.

Kom­mun­full­mäk­ti­ges le­da­mö­ter ställ­de sig på tors­dags­kväl­len bakom val­nämn­dens för­slag om att de­la in Hyl­te kom­mun i nya val­di­strikt in­för va­let till riks­dag, lands­ting och kom­mun hös­ten 2018. Syf­tet är att för­de­la an­ta­let röst­be­rät­ti­ga­de på ett bätt­re sätt.

– Det blir mer jämn­sto­ra di­strikt. Man ska in­te be­hö­va åka för­bi en val­lo­kal när man ska rös­ta, sä­ger le­da­mo­ten och op­po­si­tions­rå­det An­na Roos (C).

Den störs­ta för­änd­ring­en är att de två val­di­strik­ten, Ör­na­bäcks­hult-fär­ga­ryd och Hyltebruk, de­las upp i tre val­di­strikt. Det nya di­strik­tet får nam­net Staffans­bo och i det­ta om­rå­de till­kom­mer en ny val­lo­kal.

– FRAM­FÖR ALLT ÄR di­strik­tet Hyltebruk i störs­ta la­get när det gäl­ler an­ta­let röst­be­rät­ti­ga­de. Vis­sa röst­be­rät­ti­ga­de i val­di­strik­tet Ör­na­bäcks­hult­fär­ga­ryd pas­se­rar dess­utom Hyl­te­bruks val­lo­kal på väg till sin val­lo­kal, be­rät­tar Susanne Ohls­son, val­sam­ord­na­re på Hyl­te kom­mun.

Val­nämn­den och kom­mun­led­nings­kon­to­ret har sett över Hyl­tes val­di­strikt och fö­re­sla­git någ­ra änd­ring­ar.

VAL­DI­STRIK­TET Söd­ra Un­na­ryd-jäll­un­tof­ta fö­reslås by­ta namn till Un­na­ryd-jäll­un­tof­ta. Och he­la Brännö­gård får till­hö­ra val­di­strik­tet Kin­na­red-drängse­red.

– Brännö­gård har ti­di­ga­re va­rit upp­de­lat på två val­di­strikt där hälf­ten av in­vå­nar­na har rös­tat i To­rup och hälf­ten i Kin­na­red­drängse­red. Nu kom­mer al­la i sam­häl­let att rös­ta i Kin­na­red-drängse­red i stäl­let, för­kla­rar Ron­ny Löfquist (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Men det finns en nack­del med den nya in­del­ning­en.

– Vi kom­mer in­te att kun­na jäm­fö­ra val­re­sul­ta­tet i Hyl­te med ti­di­ga­re val på sam­ma sätt. Men för­hopp­nings­vis ska det le­da till att vi får ve­ta val­re­sul­ta­tet snab­ba­re, sä­ger Ron­ny Löfquist.

EN­LIGT VALLAGEN SKA var­je val­di­strikt om­fat­ta mel­lan 1000 och 2000 röst­be­rät­ti­ga­de. De får va­ra mind­re om det finns sär­skil­da skäl.

– Den stora ut­ma­ning­en in­för va­let är att få tag på val­ar­be­ta­re som är be­red­da att av­sät­ta en sön­dag för det­ta, sä­ger Löfquist.

Det slut­li­ga be­slu­tet fat­tas av läns­sty­rel­sen se­nast den 1 de­cem­ber i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.