MA Gruppen får nya äga­re – jobb räd­das

Hallandsposten - - Halmstad - JON­NA NILS­SON

70 jobb räd­das när fö­re­ta­get by­ter äga­re. Fö­re­ta­get an­sök­te om re­kon­struk­tion i au­gusti.

Det blev stående ova­tio­ner från de an­ställ­da när lös­ning­en pre­sen­te­ra­des i går mor­se. Golv- och mur­nings­fö­re­ta­get MA Gruppen, som an­sök­te om re­kon­struk­tion i au­gusti, får nya äga­re och de 70 an­ställ­da får där­med be­hål­la si­na jobb.

Fö­re­ta­get, som ökat från 5 till 70 mil­jo­ner kro­nor i om­sätt­ning på ba­ra någ­ra år, ha­de obe­tal­da skul­der på drygt 6,8 mil­jo­ner kro­nor när pappre­na läm­na­des in.

– Vi har gjort en hård ana­lys av bok­slu­tet och kon­sta­te­rat att man har bra om­sätt­ning, men kost­nads­si­dan är all­de­les för hög, sä­ger Carl-jo­han Bert­hils­son, som till­sam­mans med Ro­bert Ton­cic pre­sen­te­ra­des som nya äga­re un­der fre­dags­för­mid­da­gen.

Lös­ning­en, be­rät­tar den nya äga­ren, blir där­för att räk­na om och räk­na rätt.

– Vi är över­ty­ga­de om att med den om­sätt­ning­en bor­de vi kun­na vän­da till­ba­ka fö­re­ta­get i rätt rikt­ning in­om ett år, sä­ger Carl-jo­han Bert­hils­son.

Nu vän­tar be­sked huruvi­da re­kon­struk­tions­pla­nen ac­cep­te­ras. Den­na vän­tas kom­ma om nå­gon vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.