Lv 6 hop­pas på

Hallandsposten - - Halmstad/hp Granskar -

På re­ge­men­tet hop­pas man på ett ro­bot­be­slut fö­re års­skif­tet. – Med tan­ke på hur pres­sat vårt tids­sche­ma re­dan är så bråds­kar det, sä­ger in­for­ma­tions­chef Carl Sjöstrand. Ut­bild­nings­start på det nya ro­bot­sy­stem som klub­bats ti­di­ga­re är för­se­nad till slu­tet av 2018.

Li­te för­enk­lat kan man sä­ga att det svens­ka luft­för­sva­ret be­står av fy­ra de­lar:

Oli­ka ra­da­ran­lägg­ning­ar och sen­so­rer ska över­va­ka och upp­täc­ka hot från luf­ten.

Ro­bot 70-sy­ste­met, som många värn­pliktsom­gång­ar bli­vit ut­bil­da­de på i Halm­stad, finns till för att be­käm­pa lågt­fly­gan­de an­gri­pa­re – som at­tack­he­li­kopt­rar och trans­port­flyg­plan som ska fäl­la sol­da­ter i fall­skär­mar.

Flyg­vap­nets Gripen-plan kan ver­ka mot mer snabb­fly­gan­de fi­en­der och över be­tyd­ligt stör­re ytor.

Mel­lan de två sy­ste­men finns ro­bot 97 Hawk, som ock­så fun­nits länge i Halm­stad. Den har en räck­vidd på om­kring fy­ra mil och an­vänds till att för­sva­ra stor­stä­der, flyg­ba­ser och geo­gra­fiskt vik­ti­ga plat­ser – ex­em­pel­vis Got­land.

FLE­RA AV SY­STE­MEN bör­jar dock fal­la för ål­ders­strec­ket, sam­ti­digt som nya va­pen gör att hot­bil­den för­änd­ras.

Be­slut har re­dan ta­gits om att er­sät­ta Ro­bot 70 med markver­sio­nen av Gripen-pla­nens ro­bo­tar – den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.