Dag med ak­ti­vi­te­ter i Ing­e­land

Hallandsposten - - Halmstad - EME­LIE NORDH

Run­tom i om­rå­det väs­ter om Ny­år­så­sen och ös­ter om havet på­går i dag en rad ak­ti­vi­te­ter när fö­re­ta­ga­re i byg­den bju­der in till Ing­e­da­gar­na för förs­ta gång­en.

– Vi vill ska­pa en an­led­ning för be­sö­kar­na att kom­ma hit även ef­ter som­mar­sä­song­en, sä­ger Ka­ta­ri­na Raskov som är sam­ord­na­re för Ing­e­da­gar­na.

Nam­net på ar­range­mang­et kom­mer från Alf Ham­bes sa­ga om kung Inge av Ing­e­land.

– ING­E­LAND ÄR DE by­ar i om­rå­det som he­ter nå­got på inge, till ex­em­pel har vi Plön­ninge, Har­plinge, Ste­ninge, Ge­tinge, Slö­inge och Rä­vinge, för­kla­rar Ka­ta­ri­na Raskov.

”Vi vill ska­pa en an­led­ning för be­sö­kar­na att kom­ma hit även ef­ter som­mar­sä­song­en.”

KA­TA­RI­NA RASKOV sam­ord­na­re för Ing­e­da­gar­na

Un­der da­gen kom­mer om­kring 15 fö­re­tag att slå upp dör­rar­na till si­na verk­sam­he­ter och bju­da på ak­ti­vi­te­ter. Bland an­nat ska Ha­ver­dals cam­ping an­ord­na en lop­pis och vid Bör­jes kon­di­to­ri i Har­plinge kom­mer fle­ra lo­ka­la mat­pro­du­cen­ter att fin­nas på plats. En av dem är Fung­i­går­den som kom­mer att er­bju­da provsmak­ning av ost­ron­skiv­ling.

Sam­ti­digt bju­der Svens­ka Tu­rist­för­e­ning­en (STF), STF Söd­ra Halland och STF Ste­ninge vand­rar­hem in till en vand­rings­dag med bland an­nat gui­da­de te­ma­vand­ring­ar, fö­re­drag och ”af­ter walk”.

ÄVEN OM AR­RANGE­MANG­ET kal­las Ing­e­da­gar­na på­går det i år en­bart un­der lör­da­gen. Men am­bi­tio­nen är att det ska växa och ut­ö­kas till fler da­gar i fram­ti­den, en­ligt Ka­ta­ri­na Raskov.

– Vi har sagt att vi tes­tar det lil­la i år. Men tan­ken är att det ska bli ett åter­kom­man­de eve­ne­mang och att vi ska ha en hel helg näs­ta år. Den kom­mer lig­ga på sam­ma helg som i år, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.