Bli­van­de Uf-fö­re­ta­ga­re fick in­spi­ra­tion och tips

Hallandsposten - - Halmstad - EME­LIE NORDH 010-471 51 15 en@hal­land­pos­ten.se

Un­der fre­dags­för­mid­da­gen var det kic­koff för årets bli­van­de Uf-fö­re­ta­ga­re. Drygt 300 av Halm­stads gym­na­si­e­e­le­ver sam­la­des i San­narps­gym­na­si­ets au­la för att få in­spi­ra­tion och tips.

Ele­ver­na är mitt up­pe i pro­ces­sen med att ta fram af­färsidéer och ska un­der in­ne­va­ran­de läsår dri­va eg­na fö­re­tag.

Fle­ra av dem som HP pra­ta­de med ha­de re­dan be­stämt sig för vad de vil­le sat­sa på. Någ­ra av dem var Em­ma Sjögren och Ma­lin Svens­son från Katte­gatt­gym­na­si­ets tek­nik­pro­gram som vill ska­pa en hand­bok om fri­lufts­liv.

– MÅNGA AV DE hand­böc­ker som finns är väl­digt tjoc­ka och in­ne­hål­ler väl­digt myc­ket in­for­ma­tion. Vi tänk­te ta fram en bok som är an­pas­sad för att va­ra ute en helg, sä­ger Ma­lin Svens­son.

Även Amchi­ran Rengpra­so­et, som ock­så lä­ser på tek­nik­pro­gram­met, har be­stämt sig vad han vill gö­ra. Till­sam­mans med en klass­kam­rat ska han till­ver­ka pär­larm­band med tex­ten ”Stu­dent 2018” som kan säl­jas till de ele­ver som går ur gym­na­si­et näs­ta år.

– En del av be­lop­pet ska gå till väl­gö­ren­het, sä­ger han.

På plats på San­narps­gym­na­si­et fanns även fö­re det­ta Uf-ele­ver och re­pre­sen­tan­ter från det lo­ka­la nä­rings­li­vet som fö­re­läs­te. Tek­ni­ke­le­ver­na som HP pra­ta­de med tyck­te att det var lä­ro­rikt att lyss­na till andras er­fa­ren­he­ter.

– Det var en som sa­de att man sät­ter rib­ban själv och det tyc­ker jag var skönt att hö­ra, sä­ger Ma­lin Svens­son.

EN AV DE fö­re det­ta Uf-ele­ver­na som kom till San­narps­gym­na­si­et på fre­da­gen var Fe­li­cia Jar­nung från Var­berg som skic­ka­de med de bli­van­de fö­re­ta­gar­na ett tips:

– Välj en af­färsidé som du verk­li­gen tror på och brin­ner för.

Ung Fö­re­tag­sam­het bru­kar ord­na en kic­koff var­je år, men den­na gång har man valt att spri­da ut det på sex lo­ka­la eve­ne­mang, i stäl­let för ett ge­men­samt för he­la Halland.

En­ligt Ida Thorén Ols­son, re­gi­on­chef för Ung Fö­re­tag­sam­het Halland , var det drygt 300 ele­ver på plats på San­narps­gym­na­si­et un­der fre­da­gen.

– Det bå­dar gott att det är så många här. Jag tror att an­ta­let Uf-fö­re­tag kan öka i Halm­stad i år, sä­ger hon.

Bild: JA­RI VÄLITALO

SNABB PRE­SEN­TA­TION. Ele­ver­na fick gå upp på sce­nen och “pit­cha” si­na af­färsidéer. Gustav Andre­as­son, An­ton Gun­nars­son, Emil Lu­kic och Andre­as Johansson var någ­ra av dem.

BLI­VAN­DE FÖ­RE­TA­GA­RE. Ce­li­ne Gy­se­ni­us, Em­ma Hall, Re­bec­ka Ed­ström och Em­ma Gud­munds­son ska till­ver­ka glas­un­der­lägg av ka­kel­spill.

IN­SPI­RA­TION. Em­ma Sjögren, Amchi­ran Rengpra­so­et och Ma­lin Svens­son tyck­te att det var lä­ro­rikt att lyss­na på de fö­re det­ta Uf-ele­ver­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.