Fy­ra or­ter får nu mer tätt­be­bygg­da de­lar

Hallandsposten - - Laholm - HENRIK WILLIAMSSON 010-471 51 69 hw@hal­lands­pos­ten.se

”Det har byggts och ut­veck­lats i tä­tor­ter­na och grän­ser­na be­hö­ver ut­ö­kas.”

Laholm väx­er, även i dess mind­re tä­tor­ter. Fy­ra or­ter har nu fått grän­ser­na för tätt­be­byggt om­rå­de ut­vid­ga­de, vil­ket på­ver­kar has­tig­hets­grän­ser­na på vägar­na.

Se­nas­te gång­en det slogs fast grän­ser för vad som ska an­ses va­ra tätt­be­byggt om­rå­de var 2009.

Nu, åt­ta år se­na­re, har det gjorts en ny run­da. Mil­jö- och bygg­nads­nämn­den klub­ba­de ny­li­gen nya grän­ser för Hishult, Knä­red, Ve­inge och Våx­torp.

– DET HAR BYGGTS och ut­veck­lats i tä­tor­ter­na och grän­ser­na be­hö­ver ut­ö­kas, kon­sta­te­rar mil­jö- och bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Ove Bengts­son (C).

Med nya grän­ser kom­mer nya has­tig­hets­be­stäm­mel­ser att gäl­la. Ge­ne­rellt hand­lar det om att om­rå­den med has­tig­hets­grän­sen 40 kilo­me­ter i tim­men blir stör­re.

Knä­reds tätt­be­bygg­da de­lar om­fat­tar nu för förs­ta gång­en även en bit som lig­ger sö­der om riks­väg 15. Den rem­san sträc­ker sig från Västralt, för­bi Din-x-mac­ken och när­ma­re en kilo­me­ter ös­terut.

Även Flam­ma­ba­det och id­rotts­plat­sen ham­nar nu in­nan­för det tätt­be­bygg­da om­rå­det.

I VE­INGE ÄR det fram­för allt sam­häl­lets söd­ra och väst­ra de­lar som nu läggs in­nan­för tä­torts­grän­sen. I väs­ter hand­lar det om be­byg­gel­sen på bå­da si­dor om Elestorps­vä­gen.

Där­e­mot blir det in­te 40-gräns på Elestorps­vä­gen in mot Ve­inge från Halm­stads­hål­let. 60 är mer lämp­ligt, an­ser mil­jö- och bygg­nads­nämn­den.

– Det är en stor väg där det är 70 OVE BENGTS­SON (C) i dag. Att gå ner till 40 där ha­de va­rit att ta i, sä­ger Ove Bengts­son.

Sö­derut i Ve­inge ham­nar nu även Ne­bo­tor­net med god mar­gi­nal in­om or­tens tätt­be­bygg­da de­lar. På sam­häl­lets öst­ra si­da in­ne­fat­tas till­farts­vä­gen till id­rotts­plat­sen. Bo­en­de där har ti­di­ga­re ve­lat ha sänkt has­tig­het.

– Där­med blir det nu som de ve­lat, sä­ger Ove Bengts­son.

I Våx­torp är ut­ök­ning­en gans­ka li­ten. Det som till­kom­mer som nytt tätt­be­byggt om­rå­de är om­rå­den väs­ter och sö­der om hem­bygds­går­den och en bit norr om id­rotts­plat­sen.

Väg 24 får ock­så en 60-gräns för dem som kör in mot sam­häl­let från La­holms­hål­let.

Ord­fö­ran­de i mil­jöoch bygg­nads­nämn­den

I HISHULT UT­Ö­KAS tä­torts­grän­sen med en stor are­al. Nu in­ne­sluts även His­kul­lens in­du­stri­om­rå­de och id­rotts­plat­sen.

Även norr om sam­häl­let ham­nar be­byg­gel­sen längs Ge­ta­ryg­gar­na och Möl­le­vä­gen in­nan­för grän­sen. ”Tri­ang­el­kors­ning­en” där Ox­hults­vä­gen mö­ter Knä­reds­vä­gen får ock­så 40-be­gräns­ning.

De väg­sträc­kor i sam­häl­le­na där det re­dan i dag är 30-gräns på­ver­kas in­te av för­änd­ring­ar­na.

Bild: LA­HOLMS KOM­MUN/HENRIK WILLIAMSSON

VÄX­ER. Skyl­tar­na för tätt­be­byggt om­rå­de får flyt­tas i Knä­red, Ve­inge, Våx­torp och Hishult. Hel­dra­gen lin­je vi­sar nya grän­ser, strec­kad de nu­va­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.