Väl­komst­brev röj­de skyd­dad iden­ti­tet

Hallandsposten - - Laholm - JONATAN GERNES

So­ci­al­tjäns­ten ord­na­de en skyd­dad lä­gen­het till en kvin­na som ho­tats av en nä­ra an­hö­rig. Men hen­nes skyd­da­de iden­ti­tet röj­des när el­bo­la­get skic­ka­de ut ett väl­komst­brev.

Bre­vet or­sa­ka­de stark oro hos kvin­nan, som upp­levt hot från en nä­ra an­hö­rig och bott en tid på skyd­dat bo­en­de.

Hän­del­sen har lett till en om­fat­tan­de ut­red­ning på La­holms kom­mun.

– Vi har verk­li­gen gått till grun­den med det­ta och el­bo­la­get har va­rit myc­ket be­hjälp­li­ga och ana­ly­se­rat var det har gått snett, sä­ger Ing­er Jöns­son, en­hets­chef på so­ci­al­tjäns­ten.

Kom­mu­nens slut­sats är att det är el­bo­la­get som har gjort fel.

– När vår hand­läg­ga­re kon­tak­ta­de el­bo­la­get, upp­lys­te hon om att ela­bon­ne­mang­et av­ser en skyd­dad per­son. Då bru­kar el­bo­la­get di­rekt sek­re­tess­be­läg­ga upp­gif­ter­na, sä­ger Ing­er Jöns­son och fort­sät­ter:

– Nå­gon­stans har det gått snett hos el­bo­la­get. Det skic­ka­des ett väl­komst­brev till kvin­nans nu­va­ran­de adress, med hen­nes namn på bre­vet, pa­ral­lellt med att de sek­re­tess­be­la­de upp­gif­ter­na.

All kor­re­spon­dens till per­so­ner med skyd­da­de per­son­upp­gif­ter skic­kas nor­malt oi­den­ti­fi­er­bart via ett för­med­lings­or­gan. Kom­mu­nen har stränga in­ter­na reg­ler för hur man hands­kas med den ty­pen av ären­den.

Ef­ter hän­del­sen har so­ci­al­tjäns­ten skärpt si­na ru­ti­ner. När skyd­da­de per­so­ner hyr till­synslä­gen­het ska ela­bon­ne­mang­et stå kvar på La­holms kom­mun.

– Det vi har ta­git lär­dom av är att vi ska va­ra väl­digt för­sik­ti­ga. När det går ut­an­för kom­mu­nen har vi in­te sam­ma kon­troll­möj­lig­het. Då lå­ter vi el­kon­trak­tet gå på oss själ­va i stäl­let, sä­ger Ing­er Jöns­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.