Hyl­tes unga har fått en fri­tids­gård

Hallandsposten - - Hylte - Mer på web­ben! Se fler bil­der på hal­lands­pos­ten.se ISABEL BARK

Nu finns det en mö­tes­plats för al­la ung­do­mar i kom­mu­nen. I går ef­ter­mid­dag in­vig­des Hyl­te­bruks nya fri­tids­gård.

Fri­tids­går­den ska bli en plats dit ung­do­mar mel­lan 13 och 18 år kan gå för att fi­ka, lyss­na på mu­sik, plug­ga, spe­la bil­jard och tv-spel och hänga med kom­pi­sar.

– Det är upp till ung­do­mar­na vad vi ska gö­ra här. Till att bör­ja med har vi bland an­nat ett kafé, ett stu­di­e­rum och en verk­stad där man kan sy, må­la och snick­ra, be­rät­tar fri­tids­le­da­ren Lena Sil­je­bo.

Re­dan i ja­nu­a­ri i år öpp­na­de Idéverk­stan i cen­tra­la Hyltebruk i vän­tan på att fri­tids­går­den skul­le bli klar.

Un­der in­vig­ning­en fick ung­do­mar, de­ras för­äld­rar och and­ra ny­fik­na in­vå­na­re spa­na in de ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler­na där Syd­ved och Jo­hans­sons Må­le­ri­ser­vice har hål­lit hus ti­di­ga­re.

– När jag bör­jar sjät­te klass kom­mer jag va­ra här så myc­ket jag får. Jag vill kun­na spe­la oli­ka spel och Xbox, snac­ka med kom­pi­sar och kans­ke va­ra vid skejt­par­ken, sä­ger Ol­le Fran­ke, 11 år.

Han pas­sa­de på att tes­ta fri­tids­går­dens cou­ron­ne­spel till­sam­mans med sin lil­le­bror Mal­te och hans kom­pis Fe­lix The­an­der.

Det blev ing­en sed­van­lig band­klipp­ning vid in­vig­ning­en. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ron­ny Löfquist (S) fick i stäl­let sät­ta sitt handav­tryck på ett träd som må­lats på väg­gen. Ge­nom åren kom­mer ung­do­mar­na att kun­na fyl­la på gre­nar­na med si­na handav­tryck.

– Det är länge se­dan vi ha­de en fri­tids­gård i kom­mu­nal re­gi. Näs­ta år öpp­nar vi dess­utom mo­bi­la fri­tids­går­dar som ska ha öp­pet en dag i vec­kan på de fem and­ra tä­tor­ter­na, sä­ger Löfquist.

Bild: ISABEL BARK

MÖ­TES­PLATS. Fe­lix The­an­der, Mal­te Fran­ke och Ol­le Fran­ke pas­sa­de på att tes­ta cou­ron­ne­spe­let un­der in­vig­ning­en.

MINNESMÄRKE. Ron­ny Löfquist (S) sat­te ett rött handav­tryck på ett träd som har må­lats på väg­gen i lo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.