En öp­pen, in­klu­de­ran­de och sam­hälls­till­vänd tro och kyr­ka

Hallandsposten - - Hpläsaren -

KYR­KO­VAL. På sön­dag vi­sar Svens­ka kyr­kans till­hö­ri­ga hur vi bäst tror att evan­ge­li­et om Je­sus ska ge­stal­tas till män­ni­skors hjälp, tröst och gläd­je.

Högt på Öp­pen kyr­kas – en kyr­ka för al­la (ÖKA) dag­ord­ning lig­ger al­las rätt till tolk­nings­fö­re­trä­de i sitt eget liv när det gäl­ler den eg­na per­so­nen. Frå­gor om kön, iden­ti­tet, sex­u­ell lägg­ning och öv­ri­ga dis­kri­mi­ne­rings­grun­der be­hö­ver stän­digt hål­las le­van­de. Män­ni­skors rätt att le­va si­na liv så gott och in­ne­hålls­rikt som möj­ligt be­hö­ver stöd­jas av oss ge­men­samt som kyr­ka. Ska vi med tro­vär­dig­het fort­satt stå upp för vig­sel­rät­tens plats i Svens­ka kyr­kan be­hö­ver vi på sikt ver­ka för att al­la präs­ter med själv­klar­het vill vi­ga ock­så sam­kö­na­de par.

AL­LA KYRKOTILLHÖRIGAS en­ga­ge­mang ska tas till va­ra och al­la som vill ska kun­na va­ra del­ak­ti­ga i verk­sam­he­ten i den eg­na för­sam­ling­en el­ler i den för­sam­ling där en har sin hem­hö­rig­het. Kans­ke fin­nas med som ide­ell i kon­fir­mandar­be­tet, i en guds­tjänst­grupp, i språkcafé för ny­an­län­da el­ler i nå­got an­nat av det som är för­sam­ling­ens liv. Do­pet är den hand­ling som kny­ter oss till tjänst i kyr­kan och det be­hö­ver tyd­ligt sy­nas i vå­ra för­sam­ling­ar. I Kyr­ko­ord­ning­en po­äng­te­ras det att vi som tror, sö­ker, tviv­lar el­ler är på väg just till­sam­mans bär en be­kän­nel­se på Je­sus Kristus ut­an att i var­je styc­ke av­krä­vas nå­got spe­ci­ellt svar en­skilt.

I vår värld, bå­de här hem­ma och på and­ra plat­ser, be­hö­ver vi för­dju­pa och bred­da sam­ta­let med män­ni­skor av an­nan tro. Tryg­ga i vår egen tro och tra­di­tion är vi ny­fik­na, öpp­na och en­ga­ge­ra­de in­för andras. Tron på en en­da Gud får oss att sö­ka sam­ar­be­te, lös­ning­ar och djär­va idéer för jor­dens över­lev­nad. Tron på Je­sus Kristus drar oss in­te isär från and­ra män­ni­skor ut­an hål­ler ihop oss som mänsk­lig­het.

FÖR OSS I ÖKA är det na­tur­ligt att stäl­la upp för en par­ti­po­li­tiskt obun­den no­mi­ne­rings­grupp. Vi kom­mer från oli­ka po­li­tis­ka sam­man­hang och ge­men­samt vill vi ver­ka för en öp­pen, in­klu­de­ran­de och sam­hälls­till­vänd tro och kyr­ka, se http://op­pen­kyr­ka.se

Ka­rin Jan­falk Le­da­mot i Kyr­komö­tet för Öp­pen kyr­ka – en kyr­ka för al­la

Bild: TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.