Änt­li­gen rätt­vis av­drags­rätt

Hallandsposten - - Hpläsaren -

AV­GIF­TER. Nu är det änt­li­gen dags – re­ge­ring­en läg­ger i sin höst­bud­get fram att en del av fack­för­e­nings­av­gif­ten för ar­bets­ta­ga­re kom­mer att bli av­drags­gill från och med den 1 ju­li 2018. Det­ta tog den för­ra re­ge­ring­en bort, istäl­let höj­de de av­gif­ten för oss ar­bets­ta­ga­re för att va­ra med i a-kas­san med den så kal­la­de dif­fe­ren­ti­e­ra­de av­gif­ten. Sam­ti­digt be­höll man av­drags­rät­ten för fö­re­tag, de fick allt­så fort­sät­ta att dra av en del av sin fack­för­e­nings­av­gift som de be­ta­lar för att va­ra med­lem i en ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tion. Det­ta har va­rit orätt­vist i många år nu. Var­för ska en part få sin fack­li­ga avgift av­drags­gill och in­te den and­ra? Änt­li­gen så har vi en re­ge­ring som lyss­nar på oss och man mär­ker att fack­lig/ po­li­tisk sam­ver­kan gör nyt­ta.

Det­ta görs för att stär­ka ar­bets­mark­na­den och den svens­ka mo­del­len.

Con­ny Jöns­son,

fack­ligt ak­tiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.