Mi­nis­ter miss­nöjd med re­sul­tat

Hallandsposten - - Sverige/världen -

ARBETSMARKNAD. Re­sul­ta­ten ute­blir på Ar­bets­för­med­ling­en, som ser ut att få mil­jar­der över i år när myn­dig­he­ten in­te kla­rar att ge­nom­fö­ra åt­gär­der.

– Jag ser in­te de för­bätt­ring­ar som jag skul­le öns­ka, sä­ger ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson (S).

Johansson sä­ger sig än­då ha fort­satt för­tro­en­de för Mi­kael Sjö­berg, som har va­rit GD i 3,5 år. Hur lång tid kan en myn­dig­hets­chef få på sig för att vän­da en ne­ga­tiv ut­veck­ling?

– Det finns ing­en spe­ci­fik gräns för det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.